Ulga prorodzinna przysługuje także rodzicom dzieci, które otrzymywały dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
W rozliczeniu podatkowym za rok 2008 rodzice dzieci niepełnosprawnych, które osiągnęły pełnoletność, mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej także wtedy, gdy dziecko w trakcie roku podatkowego uzyskiwało dodatek pielęgnacyjny, jako dodatek do renty rodzinnej czy też renty z tytułu niezdolności do pracy. Począwszy od zeznań składanych za ubiegły rok, zwiększony został katalog świadczeń, których otrzymywanie umożliwia odliczenie od podatku ulgi prorodzinnej rodzicom dorosłych, niepełnosprawnych dzieci. W rezultacie już nie sam zasiłek pielęgnacyjny, ale również dodatek pielęgnacyjny lub renta socjalna uprawniają do odliczenia.
Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny są świadczeniami podobnymi ze względu na cel ich przyznawania. Podstawowa różnica między nimi polega na tym, że zasiłek wypłaca opieka społeczna, a dodatek, jako dodatek do renty, wypłacany jest przez ZUS.
Warto podkreślić, że w przypadku dorosłych dzieci niepełnosprawnych otrzymywanie jednego ze świadczeń określonych w art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) jest jedynym warunkiem, od którego uzależnione zostało prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej. Z drugiej strony, wymóg ten nie ma zastosowania w przypadku dzieci małoletnich, tzn. takich, które nie ukończyły 18 lat.
66 DNI zostało do rocznego rozliczenia PIT