Nowe limity VAT na 2007 rok wprowadza ostatnia nowelizacja ustawy o VAT z 19 września 2007 r., która wejdzie w życie 1 stycznia 2008 r. Zmiany te dotyczą dwóch sfer. Po pierwsze, dotychczasowe limity w euro zostały zmienione na limity w złotych. Po drugie, zmienia się ich wysokość, i to, co najważniejsze, na korzyść podatników - będą one wyższe.
Zwolnienie podmiotowe
Do tej pory dzięki kursowi walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z 1 października 2007 r., mogliśmy obliczyć m.in. limit VAT, zwłaszcza dla zwolnienia podmiotowego VAT wynikającego z art. 113 ustawy. Od przyszłego roku limitu VAT przeliczać już nie będzie trzeba. Od 1 stycznia 2008 r. ma on wynosić 50 tys. zł. W 2007 roku limit dla VAT wynosi 39,7 tys. zł. Oznacza to więc znaczny wzrost limitu. Będzie on wyższy o ponad 10 tys. zł.
Do końca 2007 roku przepisy przewidują, że od VAT zwolnieni są podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tys. euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Od 1 stycznia 2008 r. limit ten będzie wynosił 50 tys. zł. W konsekwencji osoby kontynuujące działalność będą mogły korzystać w 2008 roku ze zwolnienia VAT, o ile w 2007 roku ich obroty nie przekroczyły kwoty 50 tys. zł.
Omawiany limit określa wysokość rocznych obrotów, których osiągnięcie powoduje konieczność rozpoczęcia rozliczania VAT od następnego roku. Poniżej tej kwoty nie ma obowiązku rejestracji dla celów VAT ani płacenia tego podatku.
W odniesieniu do podatników rozpoczynających działalność limit ten wynosi tyle samo - przekroczenie kwoty 50 tys. zł oznaczać będzie konieczność doliczania VAT do dokonywanych dostaw towarów czy usług. Z tym jednak zastrzeżeniem, że podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności opodatkowanych w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy limitu liczonego w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży. Faktycznie limit ten jest zatem dla każdego inny (stanowi określoną część z 50 tys. zł).
Dostosowanie do Unii
Zmiany wysokości limitów VAT są konsekwencją dostosowania naszych przepisów do regulacji unijnych. Zgodnie z Dyrektywą 2006/112 limit zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców w przypadku Polski powinien stanowić równowartość 10 tys. euro przeliczonych po kursie z dnia naszego przystąpienia do Wspólnoty. Przy przeliczaniu tej kwoty mieliśmy prawo ją podwyższyć lub obniżyć o 10 proc. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na podwyższenie limitu. W przypadku Polski, w dniu przystąpienia do Unii Europejskiej, tj. 1 maja 2004 r., obowiązywał kurs euro z 30 kwietnia 2004 r., który wynosił według tabeli A kursów średnich NBP: 1 euro = 4,8122 zł. Zatem przy zastosowaniu tych reguł wprost kwota zwolnienia wyniosłaby 48 122 zł. Resort finansów postanowił zaokrąglić tę kwotę do 50 tys. zł.
Określenie limitów w złotych wyeliminuje konieczność wydawania rozporządzenia ustalającego w złotych kwotę zwolnienia obowiązującą w danym roku.
Zmiany w innych limitach
Nie tylko limit dla zwolnienia podmiotowego VAT zmieni się od przyszłego roku. Nowy będzie też limit dla sprzedaży wysyłkowej i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Przepisy ustawy o VAT stanowią, że w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, jest mniejsza lub równa w roku podatkowym od kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 35 tys. euro.
Zasadę tę stosuje się pod warunkiem, że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 35 tys. euro, obliczonej na ten poprzedni rok. Od 1 stycznia 2008 r. limitu tego przeliczać na złote już nie będzie trzeba. Wyniesie on 160 tys. zł (dziś jest to 139 tys. zł).
Jak już wspomniałam, zmiany w limitach obejmą także wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Dziś zgodnie z ustawą o VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje m.in. w przypadku, gdy całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tys. euro. Od 1 stycznia 2008 r. limit ten, podobnie jak przy zwolnieniu podmiotowym, będzie wynosił 50 tys. zł.
Trzeba jednak podkreślić, że przepisy przejściowe do nowelizacji ustawy o VAT wskazują, że dla możliwości stosowania limitów dla sprzedaży wysyłkowej i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów istotne są limity obowiązujące w 2007 roku, a nie limity wprowadzane nowelą. Brak przepisów przejściowych w tym zakresie oznaczałby możliwość wyłączenia w 2008 roku z opodatkowania na terytorium kraju podatników, którzy w 2007 roku przekroczyli obowiązujące wówczas limity, a nie przekroczyli limitów proponowanych przez nowelizację.
JAKIE KONSEKWENCJE PRZYNIOSĄ NOWE LIMITY DLA ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO
Zwiększenie limitu powinno zwiększyć liczbę podmiotów korzystających ze zwolnienia i przez to wyłączonych z obowiązku rejestracji dla potrzeb VAT i rozliczania tego podatku.
KOGO OBEJMĄ NOWE LIMITY DLA ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO
Limit zwolnienia podmiotowego VAT dotyczy tych podatników, którzy kontynuują działalność. W przypadku, gdy podatnik zaczyna wykonywać czynności opodatkowane w ciągu roku, to zwolnienie przysługuje do momentu przekroczenia w danym roku limitu obrotu w proporcji do okresu prowadzenia w tym roku działalności.
EWA MATYSZEWSKA
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 192, poz. 1382).
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Jak zmieniały się limity VAT dla zwolnienia podmiotowego / DGP