ZMIANA PRAWA

Nowa ustawa akcyzowa, która zacznie obowiązywać 1 marca 2009 r., wprowadzi definicję wyrobów energetycznych, stanowiących jedną z grup wyrobów akcyzowych (obok energii elektrycznej, napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych). Wspomniana definicja ma charakter wyliczenia produktów wchodzących w jej zakres (przez wskazanie odpowiednich grupowań CN).

- Zakres wyrobów uznawanych za wyroby akcyzowe poszerzono m.in. o węgiel, koks oraz gaz ziemny przeznaczone do celów opałowych (zgodnie z Dyrektywą 2003/96/WE). Nowe przepisy przewidują obniżoną stawkę akcyzy na biokomponenty paliw oraz stawkę zero na wyroby energetyczne wykorzystywane w przemyśle chemicznym - wyjaśnia Maciej Grela, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel.

Wskazuje również, że ustawodawca utrzymał akcyzę na oleje smarowe mimo orzecznictwa ETS kwestionującego dopuszczalność takiego rozwiązania. Warto zwrócić uwagę, że obrót tymi wyrobami będzie wymagał stosowania instytucji zastrzeżonych dla obrotu wyrobami podlegającymi harmonizacji (tj. skład podatkowy czy zabezpieczenia akcyzy). Wspomniane regulacje już teraz są przedmiotem krytyki i najprawdopodobniej będą kwestionowane przed ETS jako niezgodne z przepisami wspólnotowymi.

- Nowe regulacje w zakresie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej wiążą się z implementacją postanowień Dyrektywy 2003/96/WE - stwierdza Maciej Grela.

Wyjaśnia, że w myśl tych rozwiązań obowiązek podatkowy będzie powstawał na etapie przekazania energii elektrycznej ostatecznemu konsumentowi, a nie jak dotychczas na etapie wydania energii elektrycznej przez jej producenta dystrybutorowi.

Odstępstwem od tej zasady będą przypadki, gdy energia elektryczna zostanie zużyta, zanim dotrze do nabywcy końcowego. Wówczas do rozliczenia akcyzy będzie zobowiązany podmiot, który dokonał tego zużycia.

- Nowe przepisy przewidują także wiele zmian w zakresie systemu zwolnień podatkowych oraz wprowadzenie obowiązku ewidencjonowania przepływów energii - podsumowuje ekspert z Gide Loyrette Nouel.

1 stycznia 2006 r. powinny być zmienione przepisy ustawy o podatku akcyzowym dotyczące opodatkowania energii elektrycznej