Podatniczka nabyła wraz z siostrą w drodze spadku nieruchomość zabudowaną w 1996 roku. W zeszłym roku siostry sprzedały nieruchomość.

- Wiemy, że przepisy się zmieniły i nie jesteśmy pewne, czy będziemy musiały wykazać w zeznaniu rocznym i zapłacić podatek od sprzedaży tej nieruchomości - pytają czytelniczki w liście do redakcji.

W tej sytuacji nie wystąpi konieczność zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości.

Odpłatne zbycie nieruchomości nie będzie stanowiło przychodu w rozumieniu ustawy o PIT, ponieważ nastąpiło ono po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że w wyniku częstych zmian przepisów ustawy o PIT dotyczących opodatkowania odpłatnej sprzedaży nieruchomości zasady opodatkowania przychodów z tytułu takiej transakcji są uzależnione od momentu nabycia nieruchomości. Do nieruchomości nabytych przed 1 stycznia 2007 r. zastosowanie mają rozwiązania obowiązujące w tym zakresie do 31 grudnia 2006 r. W tym stanie prawnym zastosowanie miało obowiązujące również obecnie zwolnienie z podatku przy odpłatnym zbyciu nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli nastąpiło ono po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto lub wybudowano nieruchomość albo nabyto prawo. W opisanej sytuacji nieruchomość została nabyta w drodze spadku w 1996 roku, natomiast sprzedana została w 2008 roku. Ponieważ od momentu nabycia do dnia sprzedaży upłynęło 12 lat, odpłatne zbycie nie będzie stanowiło przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma również obowiązku jego wykazywania w zeznaniu podatkowym.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 7 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217, poz. 1588).