Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów, które w ustawie o PIT zostały zwolnione, oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów z wszystkich źródeł. Jednym ze źródeł przychodów są przychody z działalności gospodarczej, do których zalicza się m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku kwot uzyskanych z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności zastosowanie ma zwolnienie z PIT.

Wolne od podatku są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 2008 roku starosta ze środków Funduszu Pracy mógł przyznać bezrobotnemu jednorazowo m.in. środki na podjęcie działalności, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że pieniądze przyznane w ramach tego przepisu są nieopodatkowane. Bezrobotny przedsiębiorca nie będzie uwzględniał tego przychodu w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L, które powinien złożyć z tytułu prowadzonej w 2008 roku firmy.

74 DNI zostały do rocznego rozliczenia PIT