Do 16 lutego przedsiębiorcy będący właścicielami środków transportowych powyżej 3,5 tony muszą złożyć deklarację na podatek od środków transportowych i zapłacić pierwszą ratę podatku.
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz samochody o masie wyższej niż 12 ton. Właściciele takich pojazdów, zarówno osoby fizyczne, jaki i firmy, stają się więc płatnikami tego podatku.
Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zobowiązują właścicieli tych pojazdów do złożenia, w terminie do 15 lutego, właściwemu organowi podatkowemu, deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy. Jeśli zaś obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Ponieważ w tym roku 15 lutego przypada w niedzielę, termin przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tej dacie, czyli 16 lutego.
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Polski. Jeśli natomiast przedsiębiorca nabył zarejestrowany środek transportu - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego, w 2009 roku termin ten jest przesunięty na 16 lutego, i do 15 września każdego roku.
POJAZDY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej (d.m.c.) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
samochody ciężarowe o d.m.c. równej lub wyższej niż 12 ton;
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o d.m.c. zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o d.m.c. zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają d.m.c. od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają d.m.c. równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
• autobusy.