Nabycie papierów wartościowych w drodze spadku wymaga często poniesienia kosztów związanych z postępowaniem spadkowym. Chodzi o koszty związane z obsługą prawną transakcji spadkowej. Sytuacja komplikuje się, jeśli do objęcia papierów wartościowych jest konieczne rozpoznanie ich statusu prawnego oraz ewentualnych roszczeń osób trzecich w zakresie spłat ich wierzytelności.

Przy rozpoznaniu przychodu uzyskanego z akcji wszelkie wydatki są kosztem uzyskania przychodu w momencie ich odpłatnego zbycia. Podstawą obniżenia podstawy opodatkowania są wydatki na nabycie sprzedawanych papierów, tj. ich cena zakupu. Dochód podlegający opodatkowaniu można też obniżyć o koszty pośrednie poniesione w celu uzyskania przychodu.

Jak tłumaczy Marek Kozaczuk, radca prawny i doradca podatkowy w kancelarii Dewey & LeBoeuf, w przypadku akcji nabytych w drodze spadku trzeba mieć na uwadze art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, który określa, że przepisów o podatku dochodowym nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

W jednej z indywidualnych interpretacji prawa podatkowego z 19 grudnia 2008 r. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB2/415-1248/08-6/JS) stwierdził, że do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku można zaliczyć koszty obsługi prawnej przez kancelarię prawną, polegającej na prowadzeniu negocjacji z potencjalnym nabywcą, a także z osobą, która zgłasza roszczenia do akcji. Z drugiej strony w interpretacji zakwestionowano możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji nabytych w drodze spadku kosztów postępowania spadkowego, w tym pomocy prawnej, poniesionych przez spadkobiercę.

Organ stwierdził, że w przypadku nabycia papierów wartościowych w drodze spadku nie występuje koszt nabycia tych papierów, ponieważ nie zostały poniesione żadne wydatki na ich nabycie. Tym samym do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć kosztów postępowania spadkowego oraz kosztów pomocy prawnej w celu otrzymania spadku. W ocenie izby są to koszty związane z nabyciem spadku, a nie z nabyciem przedmiotowych akcji.

Marek Kozaczuk wyjaśnia, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 31 ustawy o PIT kosztami podatkowymi nie są koszty uzyskania przychodów z tych źródeł, z których dochody w ogóle nie podlegają opodatkowaniu. A z taką sytuacją podatnik ma do czynienia właśnie w przypadku nabycia akcji w drodze spadku albo darowizny.

19 proc. stawka PIT przy sprzedaży akcji