W przypadku śmierci podatnika prowadzącego małą rodzinną firmę, jego przedsiębiorstwo w drodze spadku trafia najczęściej w ręce rodziny. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, spadkobierca jest następcą prawnym zmarłego przedsiębiorcy.

Przepisy te przewidują, że spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane przepisami prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy, a w przypadku kontynuowania przez spadkobierców, na ich własny rachunek działalności spadkodawcy, przechodzą na następców prawnych również przewidziane przepisami prawa podatkowego, przysługujące spadkodawcy uprawnienia o charakterze niemajątkowym, takie jak uprawnienia podatkowe związane z masą spadkową.

Prawa przysługujące zmarłemu podzielić można na dwie grupy: prawa majątkowe oraz prawa niemajątkowe.

Do pierwszej grupy należą między innymi: prawo do rozliczenia straty w następnych okresach rozliczeniowych, prawo do zwrotu podatku, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, odroczenia zapłaty podatku, prawo do nadpłaty oraz prawo do umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłat prolongacyjnych.

Prawa niemajątkowe obejmują m.in. prawo do złożenia korekty deklaracji czy zeznania, prawo do złożenia odwołania czy też skargi od decyzji.

Należy jednak pamiętać, iż te uprawnienia przechodzą na spadkobierców wyłącznie wtedy, gdy prowadzą oni dalej działalność gospodarczą.

Kontynuacja działalności gospodarczej po zmarłym członku rodziny nie jest uwarunkowana nieprowadzeniem wcześniej przez kontynuatora działalności gospodarczej we własnym imieniu. A zatem nawet taka osoba, która wcześniej prowadziła już własną działalność, ma możliwość przejęcia po zmarłym członku rodzinny praw do określonych przywilejów podatkowych. Pod warunkiem oczywiście, że kontynuuje działalność przejętej w spadku firmy.