Student w zeszłym roku wykonał stronę internetową na podstawie umowy o dzieło. Dochód, jaki uzyskał, nie przekroczył kwoty wolnej podatku. Jednocześnie w 2008 roku student nie uzyskał dochodów z innych źródeł.

- Czy kwotę 2500 zł trzeba wykazać w zeznaniu podatkowym - pyta pan Jacek z Krakowa.

Tak. Z urzędem skarbowym trzeba się rozliczyć także wtedy, kiedy łączne uzyskane dochody nie przekraczają kwoty wolnej od podatku.

Kwota ta przy rozliczeniu za 2008 rok wynosi 3091 zł. Podatnik, który uzyskał dochody nieprzekraczające tej kwoty, nie zapłaci jednak podatku. Jeśli uzyskał dochody z działalności wykonywanej osobiście, powinien je wykazać w zeznaniu PIT-37. Odprowadzone przez zleceniodawcę zaliczki na podatek dochodowy zostaną zwrócone podatnikowi jako nadpłata podatku. Obowiązkowi wykazania w zeznaniu dochodów, które nie przekroczyły kwoty 3091 zł, podlegają także wszystkie inne opodatkowane w Polsce dochody. W zależności od źródła przychodu, tj. uzyskanego m.in. ze stosunku pracy, emerytury lub renty, działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej, nieruchomości i jej zbycia, najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, a także z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, w tym praw autorskich i praw pokrewnych, podatnik będzie musiał je wykazać na odpowiednim formularzu, np. PIT-37, PIT-36 lub PIT-38.

Niewykazanie dochodu, który nawet nie przekracza kwoty wolnej od podatku, oraz niezłożenie deklaracji w terminie do 30 kwietnia 2009 r., skutkuje odpowiedzialnością karną skarbową.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3 ust. 1, art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).