Inwestor przy rozliczeniu przychodów za 2007 rok nie do końca zgadzał się z wyliczeniami biura maklerskiego. W tym roku chciałby samodzielnie rozliczyć przychód ze sprzedawanych papierów.

- Czy jest jakaś metoda, według której mógłbym prawidłowo wyliczyć dochód - pyta Piotr z Warszawy.

Tak. Przy obliczeniu dochodu do opodatkowania ze sprzedaży papierów wartościowych wykorzystuje się księgową metodę FIFO.

Metoda FIFO (ang. first in first out) ma zastosowanie w przypadku gdy inwestor w roku podatkowym wielokrotnie dokonywał sprzedaży akcji tej samej spółki nabytych po różnych cenach. Przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje się zasadę, że każdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierów wartościowych nabytych najwcześniej, a zasadę tę stosuje się odrębnie dla każdego rachunku papierów wartościowych.

PRZYKŁAD

I zakup 1000 akcji A po cenie 6 zł w 2007 roku

II zakup 2000 akcji A po cenie 5 zł w 2008 roku

III sprzedaż 1500 akcji A po cenie 6 zł w 2008 roku

Podstawa opodatkowania = przychód - koszt uzyskania przychodu*

1500 x 6 zł - (1000 x 6 zł + 500 x 5 zł) = 9000 zł - (6000 zł + 2500 zł) = 500 zł

Podatek = przychód x 19 proc.

500 zł x 19 proc. = 95 zł

* koszty uzyskania przychodu można powiększyć o zapłacone prowizje od transakcji

PODSTAWA PRAWNA

Art. 24 ust. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).