W 2008 roku podatnik otrzymał dywidendę od spółki, której jest udziałowcem.

- Czy taką kwotę wypłaconej należności muszę rozliczyć w zeznaniu podatkowym - pyta pan Jerzy z Elbląga.

Nie. Nie musi pan rozliczyć takiej kwoty wypłaconej należności w zeznaniu.

Dywidendy wypłacane przez polskie spółki kapitałowe polskim podatnikom są obciążone podatkiem zryczałtowanym, którego płatnikiem jest spółka wypłacająca dywidendę. Wypłacona dywidenda dla celów podatkowych jest rozpoznawana jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Jest wynagrodzeniem udziałowca (akcjonariusza) za posiadane udziały czy akcje i co do zasady podlega opodatkowaniu 19-proc. stawką. W odróżnieniu jednak od innych przychodów z kapitałów pieniężnych przy rozliczaniu dywidendy rozpatruje się przychód, a nie dochód. Oznacza to, że przy obliczaniu podstawy opodatkowania nie rozpoznaje się kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku dywidendy wypłacanej przez polskie spółki udziałowcom posiadającym w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy podatek pobierany jest u źródła. Oznacza to, że wypłacona kwota dywidendy udziałowcowi została już opodatkowana. Udziałowiec nie musi jej zatem wykazywać w zeznaniu rocznym.

Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że zasada ta nie będzie mieć zastosowania w przypadku dywidendy wypłaconej polskiemu podatnikowi przez spółkę mającą siedzibę za granicą. W takiej sytuacji polski udziałowiec zagranicznej spółki będzie musiał rozliczyć się indywidualnie z otrzymanej kwoty. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania decydują, czy dywidenda otrzymana za granicą podlega opodatkowaniu również w kraju siedziby spółki.

Co do zasady, jeśli w kraju siedziby spółki wypłata dywidendy jest opodatkowana, to taki podatek podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym, w zależności od sytuacji podatnika w deklaracji PIT-36 (część K, poz. 197) lub PIT-38 (część E, poz. 39). Zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), od należnego w Polsce zryczałtowanego 19-proc. podatku odlicza się kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19 proc.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 30a ust. 1 pkt 4, art. 30a ust. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).