Czynność wykupu udziałów własnych przez spółkę celem ich umorzenia powoduje powstanie przychodu po stronie zbywających udziałów. W odniesieniu do wspólników będących osobami fizycznymi, zgodnie z przepisami ustawy o PIT, to na spółce przeprowadzającej wykup ciąży obowiązek odprowadzenia 19-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego, i to spółka będzie płatnikiem tego podatku. Określa to art. 41 ust. 4 ustawy o PIT.

Co do zasady, zryczałtowany podatek oblicza się od przychodu, a nie od dochodu, tj. wylicza się go bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów. Mając jednak na uwadze art. 24 ust. 5d tej ustawy, można wnioskować, że dochodem z umorzenia udziałów w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38. Taką interpretację rozliczenia przychodu wspólników z tytułu wykupu udziałów przez spółkę w celu umorzenia potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 19 listopada 2008 r. (ILPB1/ 415-647/08-3/AMN).

Organ potwierdził, że dla prawidłowego rozliczenia spółka, która decyduje się na nabycie od wspólników swoich udziałów celem ich umorzenia, powinna przed dokonaniem wypłaty należnych kwot uzyskać od każdego udziałowca informacje na temat poniesionych przez nich kosztów. Uzyskane od wspólników oświadczenia i dokumenty powinny uprawdopodobnić wysokości poniesionych przez nich kosztów.