INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Warszawie rozstrzygnęła kwestię, czy wydatki poniesione na zakup okularów korekcyjnych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Zdaniem izby zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Podatnik ma możliwość odliczania dla celów podatkowych wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem że wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością oraz okoliczność, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów, obciążają podatnika.

Do kosztów z działalności spełniających wskazane kryteria nie można jednak zaliczyć wydatków uwarunkowanych stanem zdrowia osoby prowadzącej firmę. Wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym. W sytuacji istnienia wady wzroku czy też jej pogłębiania się osoba fizyczna jest zmuszona do zakupu okularów niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy nie. Tak więc wydatku na zakup okularów korekcyjnych nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 stycznia 2009 r. (nr IPPB1/415-1312/08-2/EC)