Ostatnia nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób istotny zmieniła zasady korzystania z ulgi prorodzinnej. Przede wszystkim prawo do odliczenia zostało powiązane z miesiącami sprawowania opieki nad dzieckiem. Dlatego począwszy od rozliczenia podatkowego za 2009 rok odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję rodziny zastępczej albo sprawował opiekę prawną. Miesięczna kwota ulgi wynosi zatem 92,67 zł, co oznacza, że za cały rok podatkowy 2009 będzie można maksymalnie odliczyć 1112,04 zł. Nowe zasady zmienią m.in. sytuację rodziców, którym dziecko urodziło się lub urodzi w trakcie 2009 roku. Będą oni mogli skorzystać jedynie z części ulgi. Podkreślić przy tym należy, że odliczając ulgę, rodzice będą mogli uwzględnić całą kwotę ulgi za miesiąc narodzin dziecka.

Grażyna Nelip, doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego GRNB-Partner, potwierdza, że w przypadku gdy dziecko urodzi się w trakcie 2009 roku, miesiąc narodzin dziecka będzie wliczany w całości do łącznej liczby miesięcy, za które można odliczyć ulgę. W tym wypadku nie będzie miał zastosowania przepis art. 27f ust. 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), który nakazuje naliczanie ulgi za każdy dzień miesiąca. Zgodnie z tą regulacją w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza rodzicielska, pełniona funkcja rodziny zastępczej lub sprawowana opieka, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty 92,67 zł za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

- Analiza tego przepisu wskazuje, że nie dotyczy on naliczania ulgi za miesiąc narodzin dziecka. Odnosi się on bowiem tylko do takich sytuacji, kiedy w trakcie miesiąca dochodzi do zmiany podatnika mogącego skorzystać z ulgi prorodzinnej - podkreśla Grażyna Nelip.

Nasza rozmówczyni wyjaśnia, że w przypadku urodzenia dziecka np. 15 grudnia 2009 r. taki przypadek nie wystąpi, gdyż prawo do ulgi będą mieli wyłącznie rodzice. Nie wystąpi zatem zmiana podatnika uprawnionego do ulgi.

- Jeżeli dziecko urodzi się np. w grudniu, to rodzicom będzie przysługiwała ulga wprawdzie tylko za jeden miesiąc, ale za to w pełnej wysokości, tj. 92,67 zł.

Warto podkreślić, że dotychczas rodzicom przysługiwała pełna kwota odliczenia niezależnie od tego, czy wychowywali oni dziecko przez cały rok podatkowy, czy też urodziło się ono (lub zostało przysposobione) w trakcie lub nawet pod koniec roku podatkowego. Zasada ta ma zastosowanie po raz ostatni w rozliczeniu podatkowym za 2008 rok.

92,67 zł wynosi miesięczna kwota ulgi na dziecko w rozliczeniu PIT za 2009 rok