ORZECZENIE

Wojewódzki sąd administracyjny rozstrzygnął spór o to, czy dyrektor izby skarbowej, który rozpatrywał zażalenie podatnika na postanowienie naczelnika urzędu skarbowego w sprawie interpretacji prawa podatkowego, stanowi II czy I instancję. Sprawa dotyczyła sta- nu prawnego sprzed 1 lipca 2007 r., kiedy zmieniły się przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące interpretacji podatkowych.

Sąd uznał - zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą, że dyrektor izby stanowi II instancję. Na jego decyzję przysługuje więc skarga do WSA. W omawianej sprawie naczelnik urzędu wydał interpretację prawa podatkowego niekorzystną dla podatnika. Odwołał się on do dyrektora izby, który odmówił zmiany postanowienia naczelnika urzędu. Spółka złożyła odwołanie od tej decyzji ponownie do dyrektora izby. Dyrektor stwierdził niedopuszczalność takiego odwołania.

Sygn. akt III SA/Wa 937/07

Łukasz Zalewski

lukasz.zalewski@infor.pl