Europejski Trybunał Sprawiedliwości przeprowadzi rozprawę, na której zajmie się wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu 25 stycznia 2007 r. (sprawa C-25/07).

WSA we Wrocławiu zwrócił się o rozstrzygnięcie zgodności art. 97 ust. 5 i 7 ustawy o VAT z art. 5 ust. 3 Traktatu Wspólnotowego, art. 2 Dyrektywy Rady 67/227/EWG z 11 kwietnia 1967 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych oraz art. 18 ust. 4 i art. 27 ust. 1 VI Dyrektywy Rady 77/388/EWG z 17 maja 1977 r.

Uregulowania krajowe przewidują termin zwrotu nadwyżki VAT mniej korzystny dla podatników rozpoczynających wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu i zarejestrowanych jako podatnicy dokonujący dostaw wewnątrzwspólnotowych. Jednocześnie uzależniają stosowanie terminów właściwych dla innych podatników od złożenia przez dokonującego wewnątrzwspólnotowych transakcji kaucji w wysokości 250 tys. zł. Wyrok zostanie ogłoszony w innym terminie.

BOGDAN ŚWIĄDER

bogdan.swiader@infor.pl