Formularz PIT-11 dotyczy informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Obowiązek jego sporządzenia spoczywa na płatnikach PIT. Muszą tego dokonać w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy. Zatem w przypadku informacji PIT-11 dotyczących dochodu uzyskanego przez pracownika w 2008 roku termin na jego wypełnienie upłynie 28 lutego 2009 r. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w 2009 roku termin ten wypada w sobotę, czas na sporządzenie informacji minie w poniedziałek 2 marca. Wypełniony formularz powinien być doręczony pracownikowi.

Informację tę należy dostarczyć także urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Gdy pracodawca dokonuje rozliczenia w imieniu pracownika niemającego miejsca zamieszkania na terytorium Polski, zeznanie powinno być przekazane temu pracownikowi, a także urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Wystawienie PIT-11

Formularz PIT-11 muszą wypełniać płatnicy dla swoich pracowników. Jednakże do jego wypełnienia zobowiązani są także:

• zleceniodawcy,

• podmioty dokonujące wypłat rent i emerytur zagranicznych,

• rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną wypłacające należności z tytułu członkostwa w tych podmiotach lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego,

• podmioty wypłacające świadczenia z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,

• organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej wypłacające wynagrodzenie za zlecenie wykonania określonych czynności (w szczególności dotyczy to wynagrodzeń dla biegłych w postępowaniach sądowych, dochodzeniowych i administracyjnych),

• organy władzy wypłacające wynagrodzenie z tytułu udziału w komisjach przez nie powoływanych,

• podmioty wypłacające wynagrodzenie dla polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,