dr JANUSZ FISZER

partner White & Case, docent UW

Zaliczenie pośrednie pozwala na uwzględnienie faktu, że dla inwestora określona inwestycja, nawet jeżeli odbywa się poprzez kilka spółek powiązanych kapitałowo, z ekonomicznego punktu widzenia stanowi pewną całość i jej łączne obciążenie podatkowe nie powinno być wyższe niż w przypadku, gdyby taka inwestycja była dokonywana tylko za pośrednictwem jednej spółki. W tym celu zaliczeniu podlega nie tylko podatek pobrany za granicą od dywidend wypłacanych przez daną spółkę inwestorowi, lecz także - proporcjonalnie - podatek dochodowy zapłacony na wcześniejszym etapie przez samą spółkę.

W ramach polskiej regulacji prawnej, obecnie zawartej w art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczenie pośrednie ma zastosowanie w sytuacjach, gdy polska spółka kapitałowa otrzymuje dywidendy od swojej zagranicznej spółki zależnej, mającej siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarią. Zaliczenie pośrednie polega na możliwości zaliczenia przez polską spółkę na poczet podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce zagranicznego podatku, i to nie tylko tego podatku, który został pobrany za granicą bezpośrednio od kwoty dywidend wypłacanych na rzecz polskiej spółki, lecz także podatku, który został zapłacony przez tę zagraniczną spółkę zależną od jej dochodów - czyli jeszcze przed dystrybucją zysków w formie dywidendy. Zaliczenie to dotyczy tej części zapłaconego przez spółkę podatku, który proporcjonalnie przypada na część zysku wypłaconą polskiej spółce dominującej. Warunkiem wykorzystania tego zaliczenia jest posiadanie przez spółkę dominującą przez co najmniej dwa lata odpowiedniego udziału w kapitale spółki zależnej - ten minimalny udział wynosi 75 proc. Warunek dwuletniego bezpośredniego posiadania tego udziału nie musi być spełniony przed wypłatą dywidendy, ale może być także spełniony po tej dacie.

Zaliczenie pośrednie jest ważnym instrumentem planowania podatkowego, bowiem pozwala na redukcję łącznego obciążenia podatkowego działalności gospodarczej prowadzonej w obcym państwie przez spółki z tej samej grupy kapitałowej.