INTERPRETACJA

Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, czy przy obliczaniu wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty wyegzekwowanej przez komornika, w części stanowiącej równowartość wynagrodzenia z tytułu wykonywania umowy, można zastosować 20-proc. koszty uzyskania przychodów. W analizowanym przypadku egzekwowane było wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia.

Warszawska izba wyjaśniła, że komornik sądowy dokonuje egzekucji zaległego wynagrodzenia za pracę świadczoną na podstawie stosunku pracy, przejmuje obowiązki płatnika i wobec tego jest zobowiązany do naliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy. W takim wypadku na komorniku sądowym spoczywa również obowiązek terminowego przekazania informacji podatkowej podatnikowi i właściwemu organowi podatkowemu oraz przekazania pobranych zaliczek na rachunek tego organu.

Natomiast komornik nie jest zobowiązany do pełnienia obowiązków płatnika w wypadku wypłacenia wyegzekwowanych należności z tytułu świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia.

Tym samym jeżeli komornik sądowy wypłacił podatnikowi zaległe wynagrodzenie wyegzekwowane od pracodawcy, z pominięciem czynności z zakresu obowiązków płatnika, i nie obliczył (z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów), i nie pobrał zaliczki na podatek dochodowy, to składając zeznanie podatkowe za rok, w którym podatnik otrzymał należne wynagrodzenie - a wynagrodzenie to spełnia warunki zaliczenia do działalności wykonywanej osobiście z tytułu umowy zlecenia - podatnikowi przysługuje prawo zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20 proc. należnego przychodu.

Zatem przy obliczaniu wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty wyegzekwowanej przez komornika, w części stanowiącej równowartość wynagrodzenia z tytułu wykonywania umowy, podatnik może zastosować 20-proc. koszty osób fizycznych, jeśli komornik sądowy nie zastosował tych kosztów wcześniej, tj. dokonując wypłaty.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 stycznia 2009 r. (nr IPPB2/415-1500/08-2/AS)