Organizacje pożytku publicznego miały czas do 31 stycznia na przekazanie urzędom skarbowym danych o numerach kont bankowych, na które mają być wpłacane kwoty wynikające z 1 proc. podatku z rozliczenia PIT za 2008 rok. Taki obowiązek nałożył na organizacje art. 10 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316). W związku z tym, że przepisy nie określały szczególnej formy przekazania tych informacji, wystarczyło przesłać je do urzędu w formie pisemnej.

W przypadku gdy organizacja pożytku publicznego nie przekazała naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według swojej siedziby numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazany 1 proc. podatku, lub błędnie podała ten numer, organ podatkowy odstąpi od przekazania 1 proc. podatku na rzecz tej organizacji.

Warto wiedzieć, że kwoty z 1 proc. podatku naczelnik urzędu skarbowego przekazuje na rzecz organizacji pożytku publicznego w trzecim i w czwartym miesiącu, licząc od końca miesiąca, w którym upłynął termin składania zeznań podatkowych (a nie termin, w którym podatnik złożył zeznanie podatkowe). W konsekwencji bez względu na to, czy podatnik zeznanie podatkowe (wraz z wypełnionym wnioskiem o przekazanie 1 proc.) złoży teraz czy w ostatnim dniu akcji rozliczeniowej - 30 kwietnia, przekazanie pieniędzy na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego może nastąpić dopiero w lipcu lub sierpniu.