Warunki do spełnienia

Abolicja podatkowa jest dla podatnika uprawnieniem, które - jeżeli tylko podatnik spełni przewidziane w ustawie abolicyjnej warunki - nie może być w żaden sposób ograniczone. Na ten aspekt zwraca uwagę Rafał Chmielewski, prawnik, specjalista w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, który podkreśla, że kryteria, jakie powinien spełnić podatnik, aby jego wniosek abolicyjny został prawnie skutecznie złożony, nie zawierają jednak warunku wpłaty żywej gotówki.

- A zatem uzależnienie złożenia wniosku od tego czynnika jest niestety naruszeniem ustawy - twierdzi Rafał Chmielewski.

Wskazuje również, że ustawa abolicyjna została tak skonstruowana, że to nie na podatniku, ale na organie podatkowym ciąży obowiązek ustalenia wysokości umorzenia zaległości lub zwrotu podatku. Zatem dopiero po stosownych obliczeniach, na podstawie złożonego wniosku oraz deklaracji podatkowej za rok 2006, urząd skarbowy może określić, czy podatnikowi należy się zwrot (umorzenie) i w jakiej wysokości. W żadnym wypadku nie może on decydować o tym wcześniej.

- W analizowanej sytuacji podatnik może wnioskować o abolicję podatkową, natomiast organ podatkowy dopiero w decyzji określi wysokość umorzenia lub zwrotu podatku - podpowiada Rafał Chmielewski.

Bez konieczności wpłaty

Tekst ustawy abolicyjnej nie wskazuje w żaden sposób, że z zeznania musi wynikać podatek do zapłaty, a nie nadpłata, żeby móc skorzystać z abolicji. Takiego zdania jest też Karol Raźniewski, który wskazuje, że odniesienie do sformułowania: organ podatkowy zwraca kwotę stanowiącą różnicę (w podatku) - w przypadku dokonania wpłaty podatku dochodowego należnego za ten rok podatkowy służy jedynie odróżnieniu dwóch scenariuszy. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy podatnikowi przysługuje zwrot wynikający z ustawy abolicyjnej, a drugi dotyczy umorzenia zaległości, kiedy to na podatniku ciążyło zobowiązanie podatkowe, a mimo to podatek nie został wpłacony do urzędu skarbowego.

- Warunkiem skorzystania ze zwrotu podatku w ramach abolicji jest wykazanie jedynie zobowiązania podatkowego (a nie podatku do zapłaty), od którego można by dokonywać odliczeń (np. ulga odsetkowa, podatek zapłacony za granicą) oraz wyliczyć zwrot z abolicji. Urząd skarbowy może odmówić wypłaty zwrotu tylko w sytuacji, gdy podatnik posiada bieżące zaległości podatkowe lub bieżące zobowiązania podatkowe - podsumowuje nasz rozmówca z Ernst & Young.

326 mln zł ma wynieść łączny koszt abolicji według szacunków MF