Nowy 60-dniowy termin zwrotu nadwyżki VAT nie będzie dotyczyć podatników, którzy wykonują czynności opodatkowane krócej niż rok, jak również do podatników, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie dokonali czynności opodatkowanych.

- W ich przypadku termin na dokonanie zwrotu będzie wynosił 180 dni - podkreśla Ewa Opalińska, doradca podatkowy w kancelarii Gide Loyrette Nouel.

Dodaje też, że zlikwidowano wymóg złożenia kaucji gwarancyjnej dla podatników wnioskujących o zwrot VAT związany z wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów, rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych lub wykonujących je w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy.

Jednak gdyby podatnicy tacy wnioskowali o skrócony okres zwrotu VAT (60 dni zamiast 180), muszą złożyć zabezpieczenie majątkowe w wysokości wnioskowanego zwrotu.

Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.