JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA Od listopada 2005 r. do października 2008 r. podatnik mieszkał i osiągał dochody w Wielkiej Brytanii. W tym czasie nie osiągał żadnych dochodów w Polsce. Podatnik jest kawalerem, nie posiada dzieci. Był w posiadaniu połowy udziałów w nieruchomości (mieszkania), którą ostatecznie w październiku 2008 r. aktem notarialnym odsprzedał byłej partnerce.

We wskazanym okresie podatnik przyjeżdżał do Polski sporadycznie. Przebywał w Polsce średnio dziesięć dni w roku. Czy w okresie od listopada 2005 r. do października 2008 podatnik podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i z dochodów uzyskanych na terenie Wielkiej Brytanii miał obowiązek rozliczać się w Polsce?

ODPOWIEDŹ IZBY Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2006 r., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o PIT, jeżeli nie mają w Polsce miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej w Polsce na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Polski (ograniczony obowiązek podatkowy).

Rozpatrując obowiązek podatkowy po 2006 roku, należy wziąć pod uwagę przepisy podatkowe obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy) podlegają w Polsce osoby fizyczne, jeśli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium RP uważa się osobę fizyczną, która:

• posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

• przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W konsekwencji podatnik od listopada 2005 do października 2008 r. nie posiadał miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Wielkiej Brytanii, w tym państwie mieszkał i osiągał dochody, nie uzyskiwał żadnych dochodów w Polsce. Jest kawalerem, nie posiada dzieci.

Zatem to z Wielką Brytanią łączyły podatnika ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze. Uwzględniając przepisy umowy między Polską a Wielką Brytanią, należy stwierdzić, że od listopada 2005 do października 2008 r. podatnik posiadał w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że podlegał opodatkowaniu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Polski. Podatnik nie musiał rozliczać brytyjskich zarobków w Polsce.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 stycznia 2009 r. (nr IPPB4/415-64/08-3/SP)

OPINIA

JOANNA ALEKSIEJCZUK

konsultant w firmie doradczej MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Zgodnie z interpretacją dyrektora warszawskiej izby określenie statusu podatkowego osoby indywidualnej należy rozpatrywać zarówno na podstawie krajowych przepisów podatkowych, jak i regulacji podatkowych wynikających ze stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W ocenie izby przy ustalaniu obowiązku podatkowego podatnika należy dokonać odpowiedniej analizy przy zastosowaniu przepisów obowiązujących w rozpatrywanym okresie. Zgodnie z przepisami krajowymi stosowanymi do końca 2006 r. miejsce zamieszkania podatnika ustalane było na podstawie definicji zawartej w kodeksie cywilnym (istotnym kryterium był zamiar stałego pobytu w danym kraju). Od 1 stycznia 2007 r. miejsce zamieszkania reguluje już ustawa o PIT. Podatnik nieposiadający rodziny, mieszkający i osiągający dochody w Anglii na podstawie umowy o pracę, a jednocześnie nieuzyskujący żadnych dochodów z polskich źródeł, zgodnie z interpretacją dyrektora izby, posiada ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. W ocenie izby podatnika łączyły bowiem z Anglią ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze. Należy podkreślić, że stanowisko izby potwierdza, że osoba posiadająca ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce jest zobowiązana zadeklarować na terytorium Polski wyłącznie dochody z polskich źródeł, a w razie ich braku obowiązek taki nie powstaje.