Na dokonanie rocznego rozliczenia przychodów z tytułu najmu opodatkowanego w formie ryczałtu termin mija 31 stycznia. Z uwagi na to, że w 2009 roku dzień ten przypada w sobotę, to czas na rozliczenie się z fiskusem ulega wydłużeniu do najbliższego dnia roboczego, czyli poniedziałku 2 lutego.

Do tego czasu podatnik musi złożyć zeznanie na formularzu PIT-28 wraz z załącznikiem PIT-28/A. Aby skorzystać z odliczeń, musi wypełnić dodatkowe załączniki, m.in. PIT-D oraz PIT-O.

Zeznanie można dostarczyć do urzędu skarbowego osobiście lub wysłać pocztą. Za dzień złożenia zeznania uważa się datę stempla pocztowego. Musi to być jednak stempel publicznego operatora pocztowego, jakim w Polsce jest Poczta Polska. W razie skorzystania z usług poczty zagranicznej, krajowej poczty prywatnej lub z usług kuriera datą złożenia zeznania będzie dzień, w którym dotrze ono do urzędu skarbowego.

Stawki ryczałtu

Podstawowa stawka ryczałtu od przychodów z najmu wynosi 8,5 proc. Można ją jednak stosować tylko w razie nieprzekroczenia przychodów w kwocie 4 tys. euro. Jeśli przychody są wyższe, zastosować należy stawkę w wysokości 20 proc. Po przeliczeniu na złote próg ten wynosi 13 510 zł dla przychodów osiągniętych w 2009 roku, dla roku poprzedniego zaś 15 072 zł. Limit wyrażony w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro NBP z 1 października poprzedniego roku.

Rozliczając najem, można skorzystać z prawa do łącznego opodatkowania małżonków. Trzeba jednak pamiętać, że w sytuacji osiągania przez małżonków przychodów z tytułu najmu kwota przychodów objętych 8,5-proc. stawką podatku (do 4 tys. euro) ma zastosowanie do łącznie obojga małżonków. Wynika z tego, że w razie osiągania przez nich przychodów z tytułu najmu, wyższą, 20-proc. stawkę podatku należy stosować, gdy łączna kwota przychodów z najmu osiągniętych przez oboje przekroczy równowartość 4 tys. euro. Niezależnie zatem, czy małżonkowie rozliczą najem indywidualnie czy w całości opodatkuje je jeden z małżonków, to po przekroczeniu limitu 4 tys. euro konieczne będzie opodatkowanie uzyskanego przychodu według stawki 20 proc.

Przekazanie 1 procenta

Podatnicy rozliczający ryczałt od najmu mają możliwość przekazania 1 proc. swojego podatku na rzecz jednej wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Zamiar taki wykazuje się w zeznaniu podatkowym, zaznaczając odpowiednie pole oraz wpisując nazwę, numer KRS wybranej organizacji oraz wnioskowaną kwotę darowizny. Nie może być ona wyższa niż 1 proc. kwoty należnego ryczałtu.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).