Ani ustawa, ani projekty rozporządzeń nie przewidują możliwości stosowania obniżonych stawek akcyzy na wyroby energetyczne i energię elektryczną wykorzystywanych przez zakłady energochłonne, czyli takie, dla których koszty nabycia tych wyrobów akcyzowych stanowią istotne koszty produkcji. Zdaniem Agnieszki Wierzbickiej na możliwość przyjęcia takiego rozwiązania wprost wskazują przepisy dyrektywy energetycznej. Zabrakło też przepisów ustalających zasady opodatkowania wyrobów objętych pozycjami CN od 1507 do 1518 00, CN 2905 11 00, CN 3824 90 91 i 3824 90 97 (np. tłuszcze roślinne), które stają się wyrobami podlegającymi akcyzie tylko i dopiero w momencie ich przeznaczenia do celów opałowych lub napędowych. Brak tych regulacji będzie rodził wątpliwości co do podmiotu zobowiązanego do zapłaty akcyzy i momentu zapłaty akcyzy.

- Ponadto nowa ustawa nie uwzględnia brzmienia Dyrektywy Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej Dyrektywę 92/12/EWG. Nie wykorzystano okazji, aby nowe przepisy były już zgodne z przepisami prawa wspólnotowego. W konsekwencji nowa ustawa będzie musiała zostać za chwilę znowelizowana - konkluduje ekspert.

Trudna energia

Zdaniem Andrzeja Pośniaka, doradcy podatkowego w CMS Cameron McKenna, dopiero po wejściu w życie ustawy praktyka wskaże, które rozwiązania wymagają zmian. Niemniej już w tym momencie można wskazać, że przepisy dotyczące opodatkowania energii elektrycznej powinny zostać zmienione, gdyż przyjęte rozwiązania spowodują zwiększenie kosztów funkcjonowania firm dystrybuujących energię.

- Ministerstwo powinno też rozważyć wprowadzenie obniżek stawek akcyzy na wyroby energetyczne i energię elektryczną, w ramach rozwiązań dozwolonych przez przepisy prawa wspólnotowego i zresztą przez te przepisy wprost wskazanych, które mogłyby pobudzić w szczególności branże energochłonne i zwiększyć ich konkurencyjność - tłumaczy Andrzej Pośniak.

Stwierdza też, że dalej powinny być prowadzone prace nad systemem teleinformatycznym, który umożliwi wystawianie ADT w formie elektronicznej bez konieczności jednoczesnego wystawiania tych dokumentów w wersji papierowej. Taki wymóg stawia zresztą Dyrektywa Rady 2008/118/WE z 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca Dyrektywę 92/12/EWG. Niemniej do 31 grudnia 2010 r. państwa UE wysyłki mogą nadal zezwalać na rozpoczynanie przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na podstawie formalności określonych w Dyrektywie 92/12/EWG.

- Jednocześnie powinny być prowadzone prace nad rozwiązaniami, które wyeliminowałyby stały nadzór podatkowy w przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem wyrobami akcyzowymi na rzecz doraźnych kontroli - podsumowuje Andrzej Pośniak.

Takie rozwiązanie zmniejszyłoby koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.