JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA: Osoba fizyczna świadczy usługi turystyki polegające na wynajmie domków turystycznych. Podatnik posiada dziesięć domków turystycznych, stanowiących jednostkę mieszkalną. Przedmiotem najmu są domki turystyczne jako całość. Opłata jest pobierana od najmu domku turystycznego. Podatnik zamierza pozyskać cztery dodatkowe domki turystyczne. Czy dokonując najmu domków turystycznych w liczbie dziesięciu sztuk i korzystając z opodatkowania w formie karty podatkowej przy pozyskaniu czterech kolejnych domków turystycznych będzie możliwość dalszego korzystania z opodatkowania w formie karty?

ODPOWIEDŹ IZBY: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

• karty podatkowej.

W części XII tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, pod pozycją 4 wymienione zostały usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12.

Zgodnie z objaśnieniami do części XII tabeli - usługi te można prowadzić przy zatrudnieniu nie więcej niż dwóch pracowników lub dwóch pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

Ustawa o podatku zryczałtowanym nie odsyła do odrębnych przepisów w zakresie warunków, jakim powinny odpowiadać pokoje przeznaczone do wynajmu. Określa tylko maksymalną liczbę pokoi - 12 - dla możliwości zastosowania do opodatkowania w formie karty podatkowej.

W omawianym przypadku podatnik, pozyskując cztery dodatkowe domki turystyczne do posiadanych dziesięciu domków nie będzie spełniał przesłanek uprawniających do opo- datkowania świadczonych usług w formie karty podatkowej.

Gdyby nawet założyć, że w domku turystycznym jest jeden pokój, to przy 14 domkach liczba pokoi będzie co najmniej 14.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 stycznia 2009 r. (nr IPPB1/415-1159/08-4/AŻ)