ANALIZA

Od 1 stycznia 2009 r. nieostateczne decyzje podatkowe nie podlegają natychmiastowemu wykonaniu, chyba że fiskus nada im rygor natychmiastowej wykonalności. Problem powstaje z decyzjami wydanymi jeszcze w 2008 roku, ale doręczonymi podatnikom już w 2009 roku.

Zdaniem ekspertów decyzja staje się wiążąca wraz z doręczeniem jej podatnikowi. Oznacza to, że decyzje wydane jeszcze w ubiegłym roku, ale doręczone już w tym, nie mają rygoru natychmiastowej wykonalności. W konsekwencji podatnik nie musi uiścić od razu kwot podatku wynikających z tych decyzji.

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Ustawą z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1318) dokonano nowelizacji Ordynacji podatkowej. Jak tłumaczy Ewa Jasic, prawnik w Kancelarii Magnusson, nowelizacja weszła w życie 1 stycznia 2009 r., zmieniając m.in. uregulowanie dotyczące wykonalności nieostatecznych decyzji organów podatkowych. W stanie prawnym obowiązującym w 2008 roku wniesienie odwołania w postępowaniu podatkowym nie wstrzymywało obowiązku zapłaty podatku.

- Obecnie dodany rozdział 16a Ordynacji podatkowej - Wykonanie decyzji, w art. 239a stanowi, że decyzja taka nie podlega wykonaniu z wyjątkiem sytuacji, gdy nadany jej został rygor natychmiastowej wykonalności - podkreśla Ewa Jasic.

Wykonanie decyzji

Wykonanie decyzji wymiarowej wydanej w 2008 r., lecz doręczonej w 2009 roku, podlega reżimowi prawnemu obowiązującemu od 1 stycznia 2009 r. Takiego zdania jest Mirosława Przewoźnik-Kurzyca, radca prawny, która stwierdza, że oznacza to, że decyzja taka, jeśli jest decyzją nieostateczną, nie będzie natychmiastowo wykonalna. W przypadku więc, gdy podatnik otrzyma w 2009 roku decyzję, np. określającą wysokość zobowiązania w VAT lub podatku dochodowym, wydaną przez naczelnika urzędu skarbowego w 2008 roku, nie będzie musiał płacić wynikającej z takiej decyzji kwoty zaległości podatkowej do czasu, aż decyzja taka stanie się ostateczna.

- Jedynie nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności spowodowałoby konieczność natychmiastowej zapłaty zaległości. Nadanie takiego rygoru wymaga jednak wydania osobnego postanowienia - argumentuje Mirosława Przewoźnik-Kurzyca.

Ostrzega jednocześnie, że decyzje wydane i doręczone na przełomie roku mogą budzić wątpliwości wśród podatników co do zasad ich wykonalności, więc zawarcie w decyzji informacji na ten temat, chociaż brak takiego obowiązku, byłoby z pewnością realizacją zasady pogłębiania zaufania do organów podatkowych, określonej w art. 121 par. 1 Ordynacji podatkowej.