W Szwecji na podatek dochodowy od osób fizycznych składają się podatki lokalne oraz podatek państwowy. Stawki podatku dochodowego lokalnego są zróżnicowane i wahają się od 29 do 35 proc. dochodu podlegającego opodatkowaniu w skali rocznej, w zależności do gminy. Od kwoty dochodu podlegającego opodatkowaniu powyżej 290 tys. koron szwedzkich pobierane jest dodatkowo 20-25 proc. podatku państwowego.

Od jakich dochodów podatek

Źródłem dochodu z pracy najemnej jest wynagrodzenie za pracę, a także zasiłki, emerytury, odprawy, nagrody, diety z tytułu podróży. Podobnie jak w Polsce opodatkowaniu podlegają nieodpłatne świadczenia. W Szwecji zalicza się do nich świadczenia niepieniężne między innymi posiłki firmowe, użytkowanie samochodu służbowego, służbowe mieszkania. Do ustalenia większości świadczeń niepieniężnych stosuje się sposób szacunkowy, który jest oparty na przyjętych stawkach. Trzeba też pamiętać, że podatnik płaci składkę emerytalną. Odliczenia, które przysługują pracownikom najemnym, możliwe są tylko, gdy wydatki są bezpośrednio związane z pracą. Jednym z bardziej popularnych odliczeń są odliczenia kosztów podróży z pracy i do pracy.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym objęte są też dochody uzyskane w ramach samozatrudnienia. Podstawę obliczenia wysokości podatku dochodowego z tego rodzaju działalności stanowi dochód netto po odliczeniu kosztów uzyskania. Strata netto nie może być odliczona z innych źródeł dochodu, może być jedynie przeniesiona na następny rok. Zysk netto po odliczeniu płaconej przez przedsiębiorcę składki indywidualnej jest dodawany do dochodu z innych źródeł. Suma dochodu jest podstawą do obliczenia podatku lokalnego i państwowego.

Rozliczenie za pomocą SMS-a

Osoby, które mieszkają w Szwecji, mają obowiązek zarejestrowania się w urzędzie skarbowym. Osoby fizyczne, które uzyskują przychody, mają konta podatkowe. Osoby te muszą złożyć deklaracje o przychodach w następnym roku dochodowym. Za rok dochodowy przyjmuje się okres od stycznia do grudnia.

W styczniu szwedzki podatnik otrzymuje wykazy z przychodami, jakie uzyskał w ubiegłym roku. Pracodawca wysyła je do pracowników i urzędu skarbowego. W kwietniu szwedzki rezydent otrzymuje z urzędu skarbowego specyfikacje wszystkich dochodów oraz deklarację podatkową, którą po sprawdzeniu, czy wszystkie dochody zostały uwzględnione i czy zgadzają się sumy, należy podpisać i złożyć najpóźniej do 2 maja.

Istnieje możliwość wysłania deklaracji pocztą lub za pośrednictwem internetu. W przypadku gdy w deklaracji otrzymanej z urzędu nie ma żadnych zmian, można ją także zaakceptować telefonicznie lub SMS-em. Ostateczna decyzja o wysokości podatku jest przesyłana przez urząd skarbowy między 15 sierpnia a 15 września. Podatnicy, którzy zapłacili za dużo, otrzymają zwrot nadpłaconego podatku, a osoby, które zapłaciły za mało, muszą dokonać dopłaty w ciągu 90 dni.

ILE WYNOSI PODATEK OD ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH

W Szwecji osoby fizyczne płacą podatek od zysków kapitałowych z odsetek bankowych, dywidend, zysków z operacji giełdowych, dochodów z wynajmu lokali według 30-proc. stawki.

PODSTAWA OPODATKOWANIA

W Szwecji podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód z:

•  pracy najemnej

•  samozatrudnienia

•  kapitału