Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie metod ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa. To jedno z 33 projektów rozporządzeń do nowej ustawy o podatku akcyzowym, która wejdzie w życie 1 marca 2009 r.

Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato.

W przypadku piwa Dyrektywa 92/83/EWG z 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych dopuszcza dwa sposoby ustalania podstawy opodatkowania akcyzą - od liczby hektolitrów i stopni Plato bądź hektolitrów i rzeczywistej objętościowej zawartości alkoholu w gotowym produkcie. Projekt rozporządzenia utrzymuje dotychczasowe rozwiązanie, tzn. podstawą opodatkowania piwa pozostaje liczba hektolitrów za każdy stopień Plato. Taki system jest obecnie stosowany w 16 państwach członkowskich UE.

Projektowane rozporządzenie określa definicję 1 stopnia Plato, w którym jest wyrażona stawka podatku akcyzowego, oraz ustala Polską Normę PN- -A-79093-2: 2000 Piwo. Metody badań. Oznaczanie zawartości alkoholu, ekstraktu rzeczywistego i ekstraktu brzeczki podstawowej metodą destylacyjną oraz metodą refraktometryczną - jako podstawę do obliczenia ekstraktu brzeczki podstawowej na podstawie badań zawartości alkoholu i ekstraktu rzeczywistego metodą destylacyjną oraz metodą refraktometryczną.

Zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej w piwie gotowym nie może być ustalona w inny sposób jak tylko na podstawie zawartości alkoholu i ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie. W trakcie procesu technologicznego produkcji piwa, w wyniku fermentacji alkoholowej, zmniejsza się zawartość ekstraktu. Ubytkowi ekstraktu towarzyszy powstanie alkoholu, dlatego też do prawidłowego obliczenia przyjętej podstawy opodatkowania niezbędne jest określenie obu parametrów w piwie gotowym - zawartości alkoholu i pozostałego po fermentacji ekstraktu (rzeczywistego). Powołana w projekcie metodyka badań zawartości ekstraktu brzeczki podstawowej w piwie gotowym ustalona Polską Normą PN-A-79093-2: 2000 jest powszechnie akceptowana i stosowana w branży piwowarskiej.

Polska Norma odnosi się wyłącznie do metod badań piwa. Zarówno ustawa o podatku akcyzowym, jak i projekt omawianego rozporządzenia posługują się pojęciem hektolitra (hl). Z uwagi na to, że jest to legalna jednostka miary objętości, odstąpiono od jej definiowania na potrzeby rozporządzenia.

Zaproponowane rozwiązania dotyczące metody ustalania parametrów służących do określenia podstawy opodatkowania piwa, w szczególności wyznaczania liczby stopni Plato w piwie gotowym, zostały przeniesione z obecnie obowiązujących przepisów.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 marca 2009 r.

SŁOWNIK

Piwem w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym są wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2203 00 oraz wszelkie wyroby zawierające mieszaninę piwa z napojami bezalkoholowymi, objęte pozycją CN 2206 00, jeżeli rzeczywista objętościowa moc alkoholu w tych wyrobach przekracza 0,5 proc. objętości.