EWA RUTCZYŃSKA

konsultant w dziale doradztwa europejskiego Accreo Taxand

Wsparcie finansowe, o wartości 21,5 mld euro dostępne będzie w ramach 14 programów operacyjnych (PO), w tym trzech programów tematycznych realizowanych na poziomie krajowym, dziewięciu regionalnych oraz dwóch programów pomocy technicznej. Najatrakcyjniejszymi programami tematycznymi wdrażanymi na poziomie krajowym z punktu widzenia przedsiębiorcy będą PO Czynniki Konkurencyjności oraz PO Potencjał Ludzki.

W ramach PO Czynniki Konkurencyjności wspierane będą głównie projekty wdrażające średnio i wysoko zaawansowane technologie oraz prowadzące do wzbogacenia oferty o innowacyjne, nowe lub znacząco ulepszone produkty lub usługi. Dofinansowaniem objęte zostaną również przedsięwzięcia promujące współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz internacjonalizację portugalskich przedsiębiorstw.

Projekty promujące innowacyjne technologie, zastosowanie wyników badań naukowych w przedsiębiorstwach czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wspierane będą także na poziomie regionalnym, w ramach siedmiu PO: Azory, Alentejo, Algarve, Centro, Lizbona, Madera i Norte.

Beneficjentami pomocy publicznej w ramach wymienionych PO mogą być wszystkie przedsiębiorstwa: na poziomie krajowym średnie i duże przedsiębiorstwa, zaś na poziomie regionalnym - co do zasady mikro i małe. Wielkość dofinansowania uzależniona będzie od poziomu rozwoju regionu, w którym zlokalizowana zostanie inwestycja, oraz wielkości przedsiębiorstwa. Intensywność pomocy dla dużych przedsiębiorstw w okresie 1 stycznia 2007 r. - 31 grudnia 2010 r. wahać się będzie od 10 proc. (region Lizbona, z wyłączeniem miasta stołecznego) do 52 proc. kosztów kwalifikowanych (region Azory i Madera). W wypadku przedsiębiorstw z sektora małych i średnich (MSP) poziom wsparcia ulega podwyższeniu o 10 pkt proc. w przypadku średnich i o 20 pkt proc. w przypadku małych przedsiębiorstw. W okresie 1 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2013 r. poziom wsparcia w niektórych regionach zostanie ograniczony.

PO Potencjał Ludzki, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), obejmie swym zakresem wszystkie regiony Portugalii położone na kontynencie. Autonomiczne regiony Azorów i Madery korzystać będą z odrębnych, regionalnych PO, również finansowanych ze środków EFS. Programy te wspierać będą projekty mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników portugalskich przedsiębiorstw poprzez szkolenia, tworzenie nowych miejsc pracy, jak również wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Beneficjentami pomocy będą zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i firmy z sektora MSP. Poziom dofinansowania nie został jeszcze określony, jednak należy liczyć się z tym, że będzie on uzależniony od wielkości przedsiębiorstwa, typu szkolenia oraz wartości projektu.

Szczegółowych informacji na temat funduszy strukturalnych dostępnych w Portugalii w latach 2007-2013 należy szukać na stronach internetowych: www.qren.pt, www.pofc.qren.pt, www.poph.qren.pt, gdzie znajdują się również dane teleadresowe instytucji udzielających informacji na temat poszczególnych PO.