~ Mam pytanie. W 2008 roku kupiłam dom w stanie surowym od zwykłej osoby fizycznej, nie od dewelopera. Czy materiał zakupiony na wykończenie domu mogę odliczyć od podatku i czy podatek od czynności cywilnoprawnych też można jakoś odliczyć? - pyta Vilemo8 na internetowym forum gazetaprawna.pl

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje już tzw. ulg budowlanych, które pozwalały na odliczenie wydatków poniesionych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, w tym zakupu materiałów budowlanych. Tego typu wydatków nie można już zatem uwzględnić w rocznym zeznaniu PIT. Osoby fizyczne mogą jednak korzystać z innej formy rekompensaty, która umożliwia odzyskanie części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Odzyskać można część VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych zakupionych w związku z inwestycją mieszkaniową. Uprawnienie to reguluje specjalna ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.). Na jej podstawie osoby fizyczne, które od 1 maja 2004 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z inwestycją mieszkaniową, na które stawka VAT wzrosła z 7 proc. do 22 proc., mogą odzyskać część wydatków poniesionych na ten cel. Listę takich materiałów można znaleźć w obwieszczeniu ministra transportu i budownictwa z 30 grudnia 2005 r. (Dz.Urz. MTiB z 2006 r. nr 1, poz. 1).

Zwrot części wydatków jest możliwy wyłącznie dla osób fizycznych, które nie są podatnikami VAT i nie dokonały zakupu materiałów budowlanych w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Poniesione wydatki muszą być udokumentowane fakturami w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, wystawionymi od 1 maja 2004 r. W zależności od rodzaju inwestycji (wymagająca lub nie pozwolenia na budowę) trzeba także posiadać pozwolenie na budowę lub tytuł prawny do domu lub lokalu, np. prawo własności, najmu, użyczenie. Zwrot VAT jest limitowany, a limity zwrotu obliczone zgodnie z ustawowymi wytycznymi dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku.

Osoba fizyczna, która poniosła koszty w związku z zakupem materiałów budowlanych, może odzyskać część wydatków, jeżeli złoży odpowiedni wniosek w urzędzie skarbowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o zwrot VAT można złożyć nie częściej niż raz w roku, bez względu na liczbę inwestycji.

W świetle obowiązujących przepisów kupujący, który nabył nieruchomość w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, nie ma możliwości odliczenia w podatku dochodowym podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego od tej transakcji.