dr JANUSZ FISZER

partner White & Case, docent UW

Wskazany przepis reguluje prawo umawiających się państw do korekty dochodu podatnika, czyli tzw. dostosowania pierwotnego (primary adjustment), a także regulację nakładającą w przypadku zastosowania dostosowania pierwotnego w jednym z państw, obowiązek dokonania przez drugie państwo stosownej korekty dochodu do opodatkowania u podatnika z tego drugiego państwa, czyli tzw. dostosowania wtórnego (secondary adjustment). W konsekwencji, zwiększeniu dochodu do opodatkowania w jednym państwie powinno towarzyszyć odpowiednie zmniejszenie dochodu do opodatkowania w drugim państwie.

Od 1 stycznia 2009 r. analogiczne przepisy zostały wprowadzone bezpośrednio do ustawy o CIT. Znowelizowany art. 25 tej ustawy stanowi, że jeżeli dochody podatnika będącego podmiotem krajowym zostaną przez administrację podatkową innego państwa uznane za dochody powiązanego z podatnikiem podmiotu zagranicznego i zaliczone do podlegających opodatkowaniu dochodów tego podmiotu zagranicznego, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dokonuje się korekty dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jeżeli przepisy właściwych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, taką korektę przewidują. Wspomniana korekta dochodów służy określeniu dochodów podatnika będącego podmiotem krajowym, jakie byłyby przez ten podmiot uzyskane, gdyby warunki handlowe lub finansowe ustalone z podmiotem zagranicznym, odpowiadały warunkom, jakie byłyby uzgodnione między podmiotami niezależnymi. Przepisy te stosuje się odpowiednio do podmiotu zagranicznego posiadającego na terytorium Polski zagraniczny zakład, w zakresie dochodów uzyskanych za pośrednictwem tego zakładu i uwzględnionych w jego dochodach.

Zmieniono także ust. 8 tego artykułu, zgodnie z którym minister finansów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb określania dochodów w drodze oszacowania oraz sposób i tryb eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, uwzględniając w szczególności wytyczne OECD dotyczące cen transferowych.