W Belgii obowiązuje pięć stawek podatkowych uzależnionych od wysokości uzyskanego w ciągu roku dochodu. Określone są one procentowo i wynoszą 25, 30, 40, 45 i 50 proc. Większość dochodów podlega dopisaniu do łącznej bazy opodatkowania, do której stosuje się progresywne stawki podatkowe. Niektóre dochody, takie jak dywidendy, podlegają opodatkowaniu w odrębnym trybie, chyba że korzystniejsze dla podatnika jest ich opodatkowanie łączne z całością dochodów.

Oprócz ogólnopaństwowego podatku dochodowego istnieją podatki gminne, które w zależności od gminy lub miasta wahają się od 0 do 10 proc.

Co podlega opodatkowaniu

Do łącznej bazy opodatkowania zalicza się w Belgii dochody uzyskane przez podatników z różnych tytułów. W skład łącznych dochodów będących przedmiotem opodatkowania wchodzą m.in.:

• przychody z nieruchomości,

wynagrodzenia ze stosunku pracy,

emerytury i renty,

• przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (samozatrudnienie).

Podobnie jak w Polsce poszczególne rodzaje dochodów podlegają opodatkowaniu po odliczeniach kosztów uzyskania przychodów właściwych dla danego rodzaju działalności prowadzonej przez podatnika. Od przychodów z nieruchomości nie rozlicza się kosztów uzyskania przychodów.

W działalności gospodarczej odliczeń dokonuje się w oparciu o udokumentowanie poniesionych kosztów. Możliwość zaliczenia niektórych wydatków do kosztów jest ograniczona, na przykład wydatki poniesione na środki transportu, posiłki w restauracji, cele reprezentacyjne.

Inne odliczenia, które przysługują w Belgii, dotyczą wpłat z tytułu ubezpieczenia na życie, spłat kredytów hipotecznych, ubezpieczeń grupowych, inwestycji w określone rodzaje akcji, niektórych darowizn, kosztów utrzymania bliskich członków rodziny i małżonków będących w separacji itp.

WAŻNE!

W Belgii rozróżnia się następujące rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców: handlową, rzemieślniczą i przemysłową

Preferencje podatkowe

Podobnie jak w Polsce belgijski system podatkowy przewiduje tzw. kwotę zwolnioną z podatku. Kwota ta podlega zwiększeniu w zależności od liczby dzieci będących na utrzymaniu podatnika. Z podwójnego zwolnienia podatkowego skorzysta rodzina, która ma na utrzymaniu dziecko niepełnosprawne. Natomiast kwota wolna nie zależy od statusu cywilnego podatnika - jest taka sama dla małżonków, dla osób samotnych i par tworzących legalne związki.

Dla samozatrudnionych (tzw. indépendants) oraz podmiotów, które posiadają status małych i średnich przedsiębiorstw, istnieje możliwość ubiegania się o kredyt podatkowy. Trzeba pamiętać, że w Belgii pojęcie indépendants obejmuje nie tylko wolne zawody, ale też przedsiębiorców jednoosobowych, mandatariuszy (zarządzających) w spółkach jednoosobowych.

Wykonującym wolne zawody, prowadzącym produkcję rolniczą i działalność handlową przyznawane są odliczenia inwestycyjne, które dotyczą nakładów na nieruchomości służące do prowadzenia działalności zawodowej.