JOANNA NARKIEWICZ-TARŁOWSKA

doradca podatkowy, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego w Pricewaterhouse-Coopers

W 2008 roku w Słowenii obowiązuje przede wszystkim generalna ulga w kwocie 2959,60 euro. Istnieje też ulga personalna (dla osoby niepełnosprawnej jest to kwota 15 824,35 euro, jeśli osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności w 100 proc.; istnieje także dodatek dla seniorów w kwocie 1273,69 euro, jeśli osoba osiągnęła wiek powyżej 65 roku życia). Ponadto z ulg mogą korzystać studenci. Mają oni prawo do odliczenia 2959,60 euro, jeśli student nie ukończył 26 roku życia. Samozatrudnieni dziennikarze i artyści mają prawo do odjęcia 15 proc. od podstawy do opodatkowania, jeśli dochód danego rezydenta podatkowego nie przekroczył 25 tys. euro.

W Słowenii obowiązuje również ulga związana z płatnościami na dobrowolne ubezpieczenie społeczne: tj. podstawa do opodatkowania może być obniżona o kwotę dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne płaconych do zarejestrowanej firmy ubezpieczeniowej z siedzibą w Słowenii lub w Unii Europejskiej - limit: do 24 proc. obowiązkowej składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe danego rezydenta podatkowego, nie więcej niż 2526,23 euro na rok podatkowy.

Istnieje też ulga dla rezydentów krajów Unii Europejskiej: tj. osoby fizyczne, rezydenci podatkowi Unii Europejskiej osiągający dochody (ze stosunku pracy, dochód z prowadzonej działalności gospodarczej czy profesjonalnej, dochód z rolnictwa lub leśnictwa) opodatkowane w Słowenii są uprawnieni do generalnego odliczenia (kwota 2959,60 euro), specjalnej ulgi podatkowej na członków rodziny (kwota 2066,00 euro), jeśli taki dochód przekracza 90 proc. dochodów do opodatkowania w danym roku podatkowym danej osoby fizycznej.

Dodatkowo od dochodu odlicza się składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne (część pracownika). Jednocześnie trzeba pamiętać, że dochód Polaka za pracę wykonywaną przez niego na terytorium Słowenii będzie zwolniony ze składek do słoweńskiego systemu ubezpieczeniowego jedynie w sytuacji, gdy będzie on posiadał certyfikat E101 lub E102 wydany na czas jego pracy na terytorium Słowenii przez polskie władze ubezpieczeniowe.

Ponadto, jeżeli to spółka słoweńska wypłaca wynagrodzenie Polakowi, od składników dochodu z tytułu umowy o pracę odprowadza się do słoweńskiego systemu ubezpieczeniowego składki na ubezpieczenie społeczne - zarówno część pracownika, jak i część pracodawcy.

Z kolei w sytuacji, gdy Polak wykonuje swoje obowiązki w Słowenii na podstawie polskiej umowy o pracę, będzie on osobiście zobowiązany do odprowadzania składek na słoweńskie ubezpieczenie społeczne.

Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne dotyczy całego społeczeństwa i obejmuje cztery fundusze: emerytalny i rentowy, zdrowotny, od bezrobocia i macierzyński.