Sposób rozliczenia z polskim fiskusem podatnika, który uzyskiwał w 2007 roku dochody w Wielkiej Brytanii, będzie zależny od tego, czy jednocześnie uzyskał on dochody w Polsce.

Unikanie podwójnego podatku

Wszystko za sprawą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Wielką Brytanią i Irlandią Północną. W umowie tej zastosowano jako sposób unikania podwójnego opodatkowania tzw. metodę wyłączenia z progresją.

Oznacza to, że polski podatnik będzie zmuszony złożyć zeznanie roczne w Polsce na druku PIT-36 (wraz z załącznikiem PIT/ZG) tylko wówczas, gdy jednocześnie uzyskiwał w ciągu roku dochody w Anglii i opodatkowane dochody w Polsce. W sytuacji gdy jedynym dochodem były zarobki uzyskiwane w Anglii, nie występuje obowiązek składania zeznania rocznego w Polsce. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku dochody angielskie są zwolnione z podatku w Polsce. Jednak gdy składamy zeznanie w Polsce (tj. uzyskaliśmy dochody w Polsce i Anglii), dochody angielskie wpływają na wyliczenie stopy procentowej podatku, która będzie miała zastosowanie do opodatkowania dochodów polskich.

Wyliczenie stopy procentowej

Jeżeli więc podatnik oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, podatek określa się w następujący sposób:

• do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym (dochody polskie) dodaje się dochody zwolnione od tego podatku (dochody angielskie) i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali,

• ustala się stopę procentową (patrz ramka) tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

• ustaloną stopę procentową stosuje się do dochodu polskiego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podstawą ustalenia dochodu angielskiego jest otrzymana od pracodawcy informacja o zarobkach lub tzw. payslipy, czyli paski płacowe.

Zarobki wypłacane w funtach angielskich przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik, nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Dochód przelicza się na złote według kursu z dnia otrzymania, co oznacza, że podatnik musi w przypadku wypłat tygodniowych przyjmować za każdym razem inny kurs.

Trzeba przypomnieć, że sposób rozliczenia angielskich dochodów przez Polaka od 2007 roku zmienił się na korzyść podatnika. W latach poprzednich (tj. od dochodów uzyskanych w Anglii przed 2007 rokiem) Polak musiał złożyć w każdym przypadku polskie zeznanie roczne, rozliczyć oraz opodatkować według skali dochody angielskie.