Przy zakupie środków trwałych możliwe jest dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu, w którym środki zostały wprowadzone do ewidencji. Prawo takie zostało przewidziane dla środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Trzeba jednak pamiętać, że z preferencyjnych zasad amortyzowania wyłączone zostały samochody osobowe.

Należy zwrócić uwagę, że łączna kwota odpisów dokonana tą metodą w danym roku podatkowym nie może przekroczyć równowartości 50 tys. euro. W 2009 roku limit ten wynosi 169 tys. zł. Do jego wartości nie wlicza się jednak odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 3,5 tys. zł.

Korzystne odpisy

Skorzystanie z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych może okazać się korzystne dla podatników dokonujących dużych inwestycji, zwłaszcza w momencie gdy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu uproszczeniu będą oni mogli wygenerować dużą stratę podatkową. Oczywiście przedsiębiorcy mogą odliczyć powstałą stratę w kolejnych latach prowadzonej działalności. Trzeba jednak pamiętać, że w jednym roku nie można odliczyć więcej niż 50 proc. straty oraz że na jej odliczenie podatnik ma pięć lat.

Warto zwrócić uwagę, że prawo do jednorazowej przyśpieszonej amortyzacji przysługuje małemu podatnikowi oraz podatkowi rozpoczynającemu działalność gospodarczą zarówno wtedy, gdy zakup środków trwałych finansowany jest przez niego z przychodów firmy, jak i ze środków obcych. Może to być np. kredyt bankowy, pożyczka czy leasing.

Zysk ze straty

Zainwestowanie środków pochodzących przykładowo z kredytu, z możliwością natychmiastowego zaliczenia wydatku w koszty w pełnej wartości (nieprzekraczącej równowartości 50 tys. euro) w formie jednorazowej amortyzacji, może spowodować, że podatnik nie będzie musiał płacić w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy. Co więcej, doprowadzi to do zakończenia przez niego roku stratą, czego konsekwencją będzie możliwość pomniejszenia dochodu w latach następnych. Zaoszczędzone w ten sposób środki będzie mógł przeznaczyć na inne cele, służące rozwojowi jego firmy.