Tylko do 6 lutego 2009 r. mogą składać wnioski o przyznanie abolicji podatkowej podatnicy, którzy zarabiali za granicą w latach 2003-2007. Podatnicy, którzy uzyskali zagraniczne przychody w 2002 roku, z abolicji podatkowej mogli skorzystać do 6 października 2008 r.

Konieczny wniosek

Otrzymanie abolicji przez podatnika jest uzależnione od złożenia w urzędzie skarbowym wniosku. Wniosek taki trzeba złożyć na specjalnym formularzu PIT-AZ - najpóźniej do wspomnianej daty 6 lutego 2009 r. Dodatkowo trzeba też złożyć formularz AZ-O, który jest oświadczeniem potwierdzającym uzyskanie przychodów z pracy, oraz zapłatę podatku za granicą. Wniosek o przyznanie abolicji należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym. Będzie to:

• urząd skarbowy według miejsca zamieszkania podatnika w dniu złożenia przez niego wniosku o abolicję, przy czym w przypadku wspólnego wniosku małżonków mających różne miejsca zamieszkania - naczelnika urzędu skarbowego wskazanego we wniosku, jeżeli jest on właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z małżonków,

• urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania podatnika na terytorium Polski - w przypadku gdy zamieszkanie w Polsce ustało przed dniem złożenia wniosku o abolicję.

Uprawnieni do abolicji

Trzeba wiedzieć, że abolicja podatkowa przysługuje podatnikom, którzy zarabiali za granicą w latach 2002-2007 i mieli obowiązek rozliczyć wszystkie zarobki w Polsce (nieograniczony obowiązek podatkowy). W zależności od tego, czy podatnik rozliczył w polskim urzędzie skarbowym zagraniczne zarobki czy nie, ustawa abolicyjna przewiduje trzy sposoby wyjścia z tej sytuacji: umorzenie długu, zwrot części podatku oraz umorzenie i zwrot jednocześnie. We wniosku PIT-AZ podatnik wskaże, z jakiej formy abolicji chce skorzystać.

Urząd skarbowy po otrzymaniu wniosku podatnika wyda decyzję w sprawie albo umorzenia długu, albo zwrotu części podatku. Na wydanie decyzji fiskus ma sześć miesięcy od momentu otrzymania wniosku. W decyzji urząd określi m.in. wysokość umorzonej zaległości lub kwotę zwrotu. Co istotne, podatnicy, którzy będą wnioskować o zwrot części podatku, pieniądze otrzymają po miesiącu od dnia otrzymania decyzji.

JAK UZYSKAĆ ABOLICJĘ PODATKOWĄ

1. Złóż wniosek

Podatnik, który będzie chciał uzyskać abolicję podatkową, będzie musiał w urzędzie skarbowym złożyć PIT-AZ. Poza danymi identyfikacyjnymi będzie trzeba w nim podać m.in. wysokość zagranicznych zarobków i zapłacony poza krajem podatek.

2. Poczekaj na decyzję

Urząd po otrzymaniu wniosku podatnika wyda decyzję w sprawie albo umorzenia długu, albo zwrotu części podatku. Na wydanie decyzji fiskus będzie miał sześć miesięcy od momentu otrzymania wniosku. W decyzji urząd określi m.in. wysokość umorzonej zaległości lub kwotę zwrotu.

3. Oblicz termin na wypłatę

Podatnicy, którzy będą wnioskować o zwrot części podatku, pieniądze otrzymają po miesiącu od dnia otrzymania decyzji.

SŁOWNIK

NIEOGRANICZONY OBOWIĄZEK PODATKOWY- osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

OGRANICZONY OBOWIĄZEK PODATKOWY- osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Polski na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium RP.

FORMA ABOLICJI

Abolicja podatkowa dotyczy zarówno podatników, którzy ukryli swoje zagraniczne zarobki przed polskim fiskusem, jak i osób, które rozliczyły się w Polsce. W pierwszym przypadku abolicja podatkowa przyjmie formę umorzenia długu. W drugim będzie to zwrot części podatku.

Potrzebne druki

PIT-AZ - wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych

AZ-O - oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

• Ustawa z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 143, poz. 894).