Podatnik, który w rocznym rozliczeniu PIT będzie chciał przekazać 1 proc. swojego podatku na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego, będzie mógł ją wybrać z wykazu opublikowanego już przez ministra pracy i polityki społecznej w Monitorze Polskim. W wykazie tym są opublikowane wszystkie organizacje, które na 30 listopada 2008 r. posiadały status pożytku publicznego. Gdy podatnik w rocznym PIT wpisze organizację, której na tej liście nie ma, pieniądze z 1 proc. podatku nie zostaną przez naczelnika urzędu skarbowego przekazane.

1 proc. w rocznym PIT

Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego wybranej przez podatnika kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego:

• z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia albo

• z korekty zeznania, jeżeli została dokonana w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Trzeba pamiętać, że 1 proc. można przekazać tylko takiej organizacji, która znajduje się w wykazie. Bierze się to stąd, że uprawnione do otrzymywania 1 proc. są organizacje posiadające status pożytku publicznego, które nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Informacje od organizacji

Aby organizacje pożytku publicznego otrzymały wpłaty jednoprocentowe z rozliczenia za 2008 rok, muszą do 31 stycznia przesłać właściwym urzędom skarbowym określone dane. Organizacje pożytku publicznego ujęte w wykazie mają obowiązek przekazania naczelnikom urzędów skarbowych danych do wpłat z tytułu 1 proc. podatku.

W przypadku gdy organizacja pożytku publicznego nie poda lub błędnie poda numer rachunku bankowego, naczelnik urzędu skarbowego odstąpi od przekazania 1 proc. podatku na rzecz tej organizacji.

PODSTAWA PRAWNA

• Obwieszczenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (M.P. nr 96, poz. 827).

• Art. 45c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

• Art. 10 ust. 2 i ust. 4 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).