Podatnicy są małżeństwem od półtora roku. Chcą rozliczyć się oddzielnie z uzyskanych dochodów.

- Czy wspólne rozliczenie małżonków to obowiązek czy uprawnienie - pyta pani Karolina z Wadowic.

Wspólne rozliczenie małżonków to uprawnienie, a nie obowiązek.

Małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Tym niemniej małżonkowie podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot przysługujących ulg i odliczeń; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ust. 1 i 2, art. 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).