ORZECZENIE

Wyrok warszawskiego sądu dotyczy przede wszystkim spółek holdingowych, które wnoszą aportem środki trwałe do innych spółek w ramach grupy. Spór, który rozstrzygnął WSA, sprowadzał się do interpretacji, czy spółka posiada obowiązek korekty podatku naliczonego w sytuacji, gdy wnosi aportem środki trwałe do innych spółek, oraz miała prawo do całkowitego odliczenia podatku. Spółka twierdziła, że nie posiada obowiązku korekty podatku. Obowiązek taki powstaje - jej zdaniem - jedynie w przypadku, gdy podatnik proporcjonalnie rozlicza czynności opodatkowane i niepodlegają-ce opodatkowaniu na podsta-wie art. 90 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Dopóki więc u podatnika nie pojawi się inna sprzedaż zwolniona, mechanizm określony w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT nie ma zastosowania.

Ani organy, ani sąd nie podzieliły jednak argumentacji spółki. Istota rozstrzygnięcia dotyczyła przywołanego przez spółkę art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. Przepis ten nakłada obowiązek korekty podatku odliczonego m.in. wówczas, gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi, i dokonał takiego obniżenia oraz w okresie pięciu lat podatnik dokonał zmiany przeznaczenia środka trwałego.

Sąd stwierdził, że polskie przepisy wprowadziły zasadę, zgodnie z którą zmiana przeznaczenia środków trwałych powoduje obowiązek korekty podatku odliczonego. Zasada ta - uzasadniał Wojewódzki Sąd Administracyjny - jest zgodna z art. 19 i 20 VI Dyrektywy UE. Sąd nie zgodził się również z tezą zawartą w wyroku WSA w Olsztynie (sygn. akt I SA/Ol 528/06), na który powoływała się spółka. Zgodnie z przywołanym wyrokiem, sprze- daż środków trwałych, które były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych, nie powoduje obowiązku korekty podatku naliczonego odliczonego przy ich nabyciu, niezależnie od tego, czy sprzedaż ta jest opodatkowana czy też zwolniona od podatku. WSA w Warszawie nie podzielił tego stanowiska, zgodził się natomiast z wyrokami między innymi WSA w Łodzi i Lublinie, które są zgodne z uzasadnieniem sądu warszawskiego.

Sygn. akt III SA/Wa 1478/07

Ważne!

Polskie przepisy wprowadzające zasadę, zgodnie z którą zmiana przeznaczenia środków trwałych powoduje obowiązek korekty podatku odliczonego, są zgodne z regulacjami unijnymi

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl