NOWE PRAWO - Do dokumentu przewozu alkoholu etylowego skażonego, do którego dodano środek skażający, należy dołączyć protokół skażenia oraz protokół z dodania środka skażającego.

Od 24 listopada obowiązuje rozporządzenie ministra finansów z 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. nr 196, poz. 1416). Modyfikuje ono przepisy w zakresie zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego skażonego, używanego do produkcji rozcieńczalników i rozpuszczalników, środków zapobiegających zamarzaniu (płynów do spryskiwaczy samochodów), a także produktów ułatwiających rozpalanie ognia. Wprowadzane przepisy określają szczegółowe przypadki i warunki zwolnienia od akcyzy alkoholu etylowego skażonego używanego do produkcji tych produktów.

Konsekwencją zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego są zmiany wprowadzane rozporządzeniem z 10 października 2007 r., które zmienia rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz.U. nr 196, poz. 1415). Wchodzi ono w życie tego samego dnia. Wprowadzane regulacje mają na celu ograniczenie nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem m.in. rozcieńczalników i rozpuszczalników na bazie alkoholu etylowego na cele spożywcze. W celu zapewnienia skutecznego nadzoru przez naczelnika urzędu celnego właściwego dla odbiorcy przesyłki alkoholu etylowego skarżonego, do którego dodano środki skażające, do przesyłki tego alkoholu należy dołączyć zarówno protokół skażenia, jak i protokół z czynności dodania do alkoholu etylowego skażonego środka skażającego. Protokoły muszą być zgodne ze wzorami określonymi w załączniku do rozporządzenia.

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl