Skarżący prowadzi zakład pracy chronionej. Nabył aktem notarialnym nieruchomość położoną pod tym samym adresem. Prezydent miasta wydał decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości według stawek właściwych dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.
Od tej decyzji podatnik się odwołał, jednak samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało decyzję prezydenta miasta. Organy podatkowe stwierdziły, że na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę do wymiaru podatku od nieruchomości. Ponieważ podatnik prowadzi działalność gospodarczą, budynki zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych będące w jego posiadaniu i jako związane z prowadzeniem przez skarżącego działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy obiekt ten jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, czy też nie. Organ podkreślił, że nie zachodzą też podstawy do zastosowania zwolnienia podatkowego w związku ze stanem technicznym budynku.
Podatnik odwołał się do rzeszowskiego WSA. Podkreślił, że nabyty budynek nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej ani żadnej innej, nie został ujęty w ewidencji środków trwałych i nie jest amortyzowany. Ponadto podkreślił, że budynek ten nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa i nie służy do prowadzenia działalności.
Sąd przyznał rację organom podatkowym. Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, za związane z prowadzoną działalnością uważa się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Zatem będąca w posiadaniu skarżącego nieruchomość podlega opodatkowaniu według stawki podatku od nieruchomości w wysokości ustalonej przez organy podatkowe, jako związana z działalnością gospodarczą. Nie ma znaczenia okoliczność, czy nieruchomość ta jest faktycznie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, czy też nie.
Sygn. akt I SA/Rz 43/07
RENATA SMOLAK
Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte