W kwestii tej wypowiadały się organy podatkowe. Przypomnijmy, że w decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 26 września 2007 r., sygn. II-1/4218-0032/Int./07, Izba Skarbowa w Łodzi stwierdziła, że na dzień zapłaty odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca posiadającego 100 proc. kapitału w pełnej wysokości, powinny być porównane z limitem obliczonym na podstawie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a kwota ponad limit nie może być uznana za koszt uzyskania przychodów. Natomiast gdy kwota odsetek za okres po przekazaniu środka trwałego do używania nie umożliwi pełnego wyłączenia z kosztów odsetek niestanowiących kosztów uzyskania przychodów należy skorygować wysokość kosztów z tytułu amortyzacji. Uzasadniając swoje stanowisko Izba powołała się na treść art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który uznaje odpisy amortyzacyjne za koszty uzyskania przychodu, jednakże z zastrzeżeniem postanowień art. 16.

Należy jednak zauważyć, że wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu określone w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie dotyczą odpisów amortyzacyjnych. Natomiast wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, określone w art. 16 ust. 1 pkt 63 i 64 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie dotyczą analizowanego zagadnienia. Także przepisy określające, w jakich wypadkach należy dokonać korekty wartości początkowej środka trwałego zawarte w art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie odnoszą się do omawianego przypadku.

W związku z tym zacytowane stanowisko izby skarbowej należy uznać za uzasadnione. Można stwierdzić, że przepisy o cienkiej kapitalizacji nie ograniczają możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, w których koszcie wytworzenia lub cenie nabycia uwzględniono odsetki od pożyczki udzielonej przez udziałowca.

dr Janusz Marciniuk

doradca podatkowy Marciniuk i Wspólnicy

Not. KT