Inwestorzy, którzy posiadają kilka rachunków inwestycyjnych, z każdego z nich otrzymają informację o uzyskanych przychodach PIT-8C. Podmioty prowadzące indywidualne rachunki inwestora, tj. biura maklerskie, czy brokerzy walutowi, zobowiązane są sporządzić informację PIT-8C o uzyskanych przez inwestorów giełdowych przychodach w roku podatkowym 2008 i wysłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla podatnika.

Kumulacja dochodów

Druk PIT-8C otrzymają ci inwestorzy, którzy dokonali zamkniętych transakcji na maklerskich instrumentach finansowych - w szczególności sprzedali papiery wartościowe lub zamknęli pozycje na rynku instrumentów pochodnych. W przypadku braku aktywności, czyli braku zamkniętych pozycji na danym rachunku inwestycyjnym, informacja PIT-8C za 2008 rok nie zostanie wystawiona.

Instytucje finansowe obsługujące rachunek inwestycyjny podatnika wystawiają jedną informację PIT-8C do jednego rachunku. Jeżeli zatem inwestor posiada kilka rachunków w kilku biurach, to dokonując rozliczenia rocznego, powinien je skumulować i uwzględnić w jednym zeznaniu PIT-38.

Rozliczenie podatku

Sporządzanie informacji PIT-8C wynika z faktu, że z niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych nie jest pobierany przez płatnika zryczałtowany podatek dochodowy ani nie jest odprowadzana zaliczka na podatek. Wtedy podatnik musi rozliczyć i opodatkować te przychody 19-proc. stawką indywidualnie.

W szczególności w PIT-8C zostaną uwzględnione przychody wyszczególnione w art. 30b ust. 1 i 2 ustawy o PIT, czyli m.in. należności wypłacone podatnikowi ze zbycia papierów wartościowych, instrumentów pochodnych oraz realizacji praw z nich wynikających lub udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną.

Druk PIT-8C, oprócz przychodów z kapitałów pieniężnych, służy również do przekazania podatnikom informacji o innych źródłach przychodów określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Tego rodzaju przychody, od których nie zostały odprowadzone zaliczki na podatek dochodowy, rozlicza się oddzielnie w deklaracji PIT-36 w części D, jako inne źródło przychodów.

19 proc. wynosi stawka podatku od zysków kapitałowych