Opodatkowane PIT świadczenia emerytalne i rentowe obejmują kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych.
Uregulowanie wypłat emerytur kapitałowych wiąże się z wprowadzeniem zmiany w katalogu przychodów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dziś zmiana ta wchodzi w życie mocą ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. nr 228, poz. 1507).
Świadczenie emerytalne są objęte obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 12 ust. 7 ustawy o PIT przez emeryturę lub rentę należało rozumieć łączną kwotę świadczeń emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot zupełnych do rent rodzinnych. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu obowiązującym od dziś łączna kwota świadczeń emerytalnych i rentowych obejmuje również kwoty emerytur kapitałowych wypłacanych na podstawie ustawy o emeryturach kapitałowych. Ustawodawca nie przewiduje odrębnych zasad opodatkowania tych świadczeń. Są one zatem opodatkowane na takich samych zasadach jak zwykłe emerytury i renty, tj. według progresywnej skali podatkowej.
Druga ze zmian wprowadzonych do ustawy o PIT, tym razem do art. 30a, nakłada obowiązek poboru 19-proc. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot wypłaty gwarantowanej po śmierci uprawnionego do dożywotniej emerytury kapitałowej w rozumieniu ustawy o emeryturach kapitałowych.
Wyjaśnijmy, że po otrzymaniu składki przez fundusz dożywotnich emerytur kapitałowych emeryt ma możliwość wskazania imiennie jednej lub kilku osób fizycznych jako osób uposażonych, na rzecz których ma nastąpić po jego śmierci wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego, tzw. wypłata gwarantowana. Osoba uposażona, zgodnie z dyspozycją emeryta, nabywa prawo do całości albo części wypłaty gwarantowanej, jeżeli śmierć emeryta nastąpiła w ciągu trzech lat od dnia przekazania składki do funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych.
Ważne!
Emerytura kapitałowa przysługuje ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych w postaci: okresowej emerytury kapitałowej (członkowi OFE do ukończenia 65 roku życia) lub dożywotniej emerytury kapitałowej (członkowi OFE dożywotnio po ukończeniu 65 roku życia)