Rodzice dzieci pełnoletnich skorzystają z ulgi prorodzinnej, jeżeli dzieci spełniają warunek wieku, pobierania nauki, a uzyskiwane przez nie dochody nie przekroczyły ustawowego limitu.
Rodzice wychowują dwie córki. Jedna w czerwcu 2008 r. skończyła studia dzienne i od września podjęła staż. W listopadzie ukończyła 25 lat. Druga ma 20 lat. W 2008 roku podjęła studia zaoczne i od października 2008 r. pracuje, uzyskując minimalne wynagrodzenie.
- Czy przysługuje ulga prorodzinna na obie córki - pyta czytelniczka w liście do redakcji.
Z pytania wynika, że obie córki są dorosłe. W przypadku takich dzieci ustawodawca uzależnia skorzystanie z ulgi prorodzinnej od spełnienia kilku warunków.
Po pierwsze, ulga przysługuje na dzieci do ukończenia 25 lat. Kryterium to oczywiście spełnia młodsza córka, ale warunek ten będzie spełniony również w przypadku starszej córki, która 25 lat ukończyła w listopadzie 2008 r. Ukończenie określonego w ustawie wieku w trakcie roku podatkowego nie pozbawia rodziców prawa do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej. Wystarczy, że córka spełniała kryterium wieku przez część roku podatkowego. Rodzice muszą jednak pamiętać, że zeznanie podatkowe składane za 2008 rok jest ostatnim, w którym mogą odliczyć ulgę na starszą córkę. Prawo do odliczenia utracą, począwszy od następnego roku podatkowego.
Drugim wymogiem skorzystania z preferencji w przypadku dorosłych dzieci jest warunek pobierania nauki w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Polska państwie. Obie córki spełniają ten wymóg. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj studiów (zaoczne lub stacjonarne) ani fakt, że jedna z córek podjęła, a druga ukończyła studia w trakcie 2008 roku. Także w tym wypadku wystarczy, aby warunek był spełniony przez część roku. Rodzicom będzie przysługiwała ulga na obie córki, jeżeli spełnią one ostatni warunek dotyczący limitu przychodów. Prawo do ulgi na obie córki zostanie zachowane, jeżeli dochody uzyskane przez każdą z nich w 2008 roku nie przekroczą kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 3088,68 zł (586,85 zł/19 proc.). W takim wypadku rodzicom będzie przysługiwała pełna kwota ulgi na każdą z córek.
Należy podkreślić, że powyższe warunki nie mają zastosowania do dorosłych dzieci niepełnosprawnych, którym ulga przysługuje bez względu wiek, jeżeli otrzymywały one zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 1 pkt 1 lit. b), art. 14 pkt 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).
Art. 27f ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).