Spółka w sporządzonych informacjach o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 pracownikom zatrudnionym przez cały rok, którzy świadczyli pracę, wykazała koszty uzyskania przychodów obliczone z 11 miesięcy kalendarzowych, kierując się faktem, że w danym roku dokonano 11 wypłat wynagrodzeń.

- Czy postępowanie spółki było prawidłowe - pyta pan Krzysztof z Płocka.

Jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie PIT-12, płatnik jest zobowiązany sporządzić roczne zeznanie za podatnika.

W przypadku rozliczenia za pośrednictwem płatnika jest on zobowiązany uwzględnić w informacji PIT-40 przysługujące koszty uzyskania przychodów za wszystkie miesiące, w których pracownik świadczył pracę. Koszty uzyskania przychodów przysługują bowiem pracownikowi za 12 miesięcy, bez względu na regulamin wynagradzania w części dotyczącej systemu wypłaty wynagrodzeń, jeśli tylko w tym okresie pracownik zgodnie z umową świadczył pracę na rzecz zakładu pracy.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 22 ust. 1, art. 37 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).