Podatniczka ma na utrzymaniu niepełnosprawnego syna. Syn nie mógł poruszać uszkodzoną w czasie porodu ręką. W 2008 roku dziecko przeszło operację neurochirurgiczną we Francji. Podatniczka posiada fakturę wystawioną przez klinikę, która potwierdza poniesienie kosztów operacji.

- Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu poniesionych w euro wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej - pyta pani Marta z Poznania.

Tak. Istnieje możliwość odliczenia od dochodu poniesionych w euro wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Podatniczce, na utrzymaniu której pozostaje niepełnosprawny syn, przysługuje prawo odliczenia od dochodu za 2008 rok wydatku dotyczącego operacji neurochirurgicznej dziecka jako odpłatności za zabieg rehabilitacyjny związany z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Ustawa o PIT nie określa sposobu przeliczania wydatków na cele rehabilitacyjne poniesionych w walutach obcych. Należy przyjąć, że w tym przypadku ma zastosowanie taka sama zasada jak przy przeliczaniu kosztów poniesionych w walutach obcych, zgodnie z którym koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).