Podatnikami VAT są nie tylko przedsiębiorcy, lecz także osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, które przywożą towary spoza krajów Unii Europejskiej. W przypadku niektórych towarów, które są przywożone w bagażu podróżnym, istnieje zwolnienie z podatku. Od 1 grudnia 2008 r. limity zwolnień z VAT z tytułu importu uległy zwiększeniu. Oznacza to, że upominki i prezenty, które są przywożone w bagażu podróżnego, będą zwolnione z VAT do wartości limitów.

Podział transportu

Zwalnia się od podatku import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, jeżeli ilość i rodzaj tych towarów wskazuje na przywóz o charakterze niehandlowym, a wartość tych towarów nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 300 euro. W przypadku podróżnych w transporcie lotniczym i morskim zwolnienie stosuje się do importu towarów, których wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 430 euro. Do celów stosowania progów pieniężnych nie można dzielić wartości jednego towaru. Wcześniej limit nie był uzależniony od rodzaju transportu i wynosił 175 euro.

Jeżeli łączna wartość towarów przywożonych przez podróżnego przekracza wartości kwot wyrażonych w złotych, czyli 300 euro lub 430 euro, zwolnienie od podatku jest udzielane do wysokości tych kwot w stosunku do towarów, które mogłyby być objęte takim zwolnieniem, gdyby były przywiezione oddzielnie.

Charakter niehandlowy

Przez przywóz o charakterze niehandlowym rozumie się przywóz, który odbywa się okazjonalnie oraz obejmuje wyłącznie towary na własny użytek podróżnych lub ich rodzin lub towary przeznaczone na prezenty. Do ogólnej wartości kwot limitów wyrażonych w złotych nie jest wliczana:

• wartość napojów alkoholowych i tytoniowych (które są zwolnione według innych norm),

• wartość paliwa do ilości 10 litrów,

• wartość bagażu osobistego, importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie,

• wartość produktów leczniczych niezbędnych do spełnienia osobistych potrzeb podróżnego.

Przez podróżnych w transporcie lotniczym rozumie się wszystkich pasażerów podróżujących drogą powietrzną, z wyłączeniem prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym.

Natomiast przez podróżnych w transporcie morskim rozumie się wszystkich pasażerów podróżujących drogą morską, z wyłączeniem prywatnych rejsów morskich o charakterze rekreacyjnym.

SŁOWNIK

BAGAŻ OSOBISTY - to cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, wjeżdżając na terytorium kraju, jak również bagaż, który przedstawi on później organom celnym, pod warunkiem przedstawienia dowodu, że bagaż ten był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo, które było odpowiedzialne za jego przewóz.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 56 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).