Dotychczas wnioski w sprawie przyznawania statusu AEO (Authorised Economic Operator) polskim przedsiębiorcom były rozpatrywane, w zależności od miejsca siedziby przedsiębiorcy, odpowiednio przez dyrektora Izby Celnej w Warszawie, dyrektora Izby Celnej w Szczecinie oraz dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu. Od 2009 roku zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z 18 grudnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz.U. nr 235, poz. 1593) właściwości w zakresie organów orzekających w sprawie statusu AEO uległy zmianie. Jest to konsekwencja ostatniej nowelizacji ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy z 7 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 215, poz. 1355), której przepisy dotyczące statusu AEO weszły w życie 1 stycznia 2009 r.

W wyniku zmian dyrektor każdej izby celnej jest właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie statusu AEO. Zatem od 1 stycznia 2009 r. podmiot występujący o przyznanie statusu AEO powinien skierować wniosek do właściwego miejscowo dyrektora izby celnej, a nie jak dotychczas tylko do organu w Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu.

Zgodnie z art. 5 nowelizacji ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy postępowania w sprawach o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy wszczęte przed końcem ubiegłego roku oraz niezakończone przed końcem 2008 roku będą nadal prowadziły organy właściwe na podstawie dotychczasowych przepisów.

Od 1 stycznia 2009 r. są również zmiany w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej. Obecnie to dyrektor Izby Celnej w Warszawie będzie właściwy do prowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 13 ustawy z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U. nr 63, poz. 394), wymaganego w przypadku uzależnienia decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego do odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności.

Ponadto, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem ministra finansów w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Celnych w Gdyni, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych, dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu jest właściwy do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 292 ust. 5 rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pojedynczych pozwoleń na procedurę dopuszczenia do swobodnego obrotu z końcowym przeznaczeniem. Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu jest również właściwy do prowadzenia procedury konsultacyjnej, o której mowa w art. 253j i 253k rozporządzenia wykonawczego, wymaganej w przypadku wydawania pojedynczych pozwoleń na stosowania procedury uproszczonej.

Rozporządzenie wykonawcze to rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.